HYS

Dweud eich Dweud 2014

Dweud eich Dweud yw eich cyfle chi i ddylanwadu ar y gwasanaethau cyhoeddus sy'n effeithio arnoch chi.

Mae Stonewall Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn cynnal nifer o ddigwyddiadau i'ch cysylltu chi â darparwyr gwasanaethau. Cewch gyfle i ddysgu am y gwaith cydraddoldeb ac amrywiaeth sy'n digwydd yn eich ardal chi, ac i ddweud eich dweud am sut i wella gwasanaethau i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Byddwn ni'n cynnal dau ddigwyddiad Dweud eich Dweud:

Nos Fawrth 16 Medi, 17.30 - 19.30
1 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9SB

Dydd Mawrth 1 Ragfyr, 10.00 - 11.30
Prifysgol Glyndŵr
Canolfan OpTIC
Ffordd William Morgan
Parc Busnes Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0JD

Dyma gyfle i roi eich barn a'ch profiadau chi am bolisïau addysg, iechyd, tai, diogelwch cymunedol a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth. I gadw lle, cofrestrwch:
 
Dweud eich Dweud Caerdydd 

Dweud eich Dweud Llanelwy  

 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â cymru@stonewallcymru.org.uk

Digwyddiadau Dweud eich Dweud blaenorol

Llywodraeth Cymru yn gweithredu i fynd i'r afael â Throsedd Casineb

Mae Llywodraeth Cymru yn ffurfio Fframwaith ar gyfer Gweithredu i fynd i'r afael â Throseddau Casineb ledled Cymru a bydd yn cael ei ddatblygu erbyn gwanwyn 2013. Mae'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn canolbwyntio ar droseddau casineb sy'n gysylltiedig â nodweddion gwarchodedig penodol, sef anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd / credo a chyfeiriadedd rhywiol. 

Stonewall Cymru sy'n arwain y gwaith ar droseddau casineb homoffobaidd a bydd yn cynnal nifer o gyfarfodydd Rhanddeiliaid LHD ledled Cymru yn ystod y misoedd nesaf er mwyn i bobl LHD (lesbiaidd, hoyw a deurywiol) gael rhoi eu barn ar dri maes blaenoriaeth atal troseddau casineb; cynyddu'r nifer sy'n rhoi gwybod am y troseddau hyn i'r awdurdodau a gwella hyfforddiant a mynediad at gefnogaeth; a gwella'r ymateb gweithredol i droseddau casineb.

Sut gallwch chi gymryd rhan

Cwblhewch yr Holiadur hwn gan Lywodraeth Cymru a rhowch eich barn. Mae'n bwysig cael clywed gan bobl LHD beth yw eich syniadau a'ch awgrymiadau. Clicwch yma. 

Gwyliwch y dudalen hon i gael dyddiadau a lleoliadau cyfarfodydd Rhanddeiliaid LHD Stonewall Cymru yn ystod y misoedd nesaf:

Nos Iau, Gorffennaf 5, 2012 am 6.30pm - 8.30pm yn Transport House, 1 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9SB

Yn y cyfarfod hwn rydyn ni eisiau clywed am y gwaith rydych chi, neu eich grŵp LHD, yn ei wneud ar hyn o bryd er mwyn mynd i'r afael â throseddau casineb homoffobaidd. Hoffem glywed eich awgrymiadau ac enghreifftiau o ffyrdd effeithiol o herio agweddau homoffobaidd, cynyddu'r nifer sy'n rhoi gwybod am droseddau casineb a gwella mynediad at gefnogaeth.

Bydd trafodaethau hefyd yn digwydd fel rhan o gyfarfodydd sydd wedi eu sefydlu, a bydd canlyniadau yn cael eu bwydo i grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraeth Cymru:
Grŵp Cyswllt Heddlu'r Gogledd – 8 Mai, Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Bae Colwyn
Fforwm Abertawe 4 Gorffennaf, DVLA, Abertawe
Grŵp Diogelwch Cymunedol LHD&T Gwent 29 Mehefin, Casnewydd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pobl Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol (LHD) ledled Cymru yn siarad yn uniongyrchol gyda darparwyr gwasanaethau.

Yn 2009 penderfynodd Stonewall Cymru beidio cynnal cynhadledd flynyddol, ond yn hytrach cynnal pedwar o ddigwyddiadau rhanbarthol. Y bwriad fyddai taclo materion lleol perthnasol, lleihau problemau teithio, ysgogi rhaglen waith Stonewall Cymru, a'n galluogi i ymateb i faterion sy'n codi. Er bod y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal yn rhanbarthol, roeddent yn agored i unrhyw un o bob cwr o Gymru. 
Cynhaliwyd wyth digwyddiad unigol rhwng Mehefin 2010 a Thachwedd 2011.  Mynychodd cyfanswm o dros 300 o bobl, yn cynnwys cymysgedd o ddarparwyr gwasanaethau, mudiadau trydydd sector a phobl LHD.  Roedd bron i hanner y cyfranogwyr yno fel unigolion LHD.
Yn y digwyddiadau roedd awdurdodau lleol a darparwyr gwasanaethau yn cyfarfod pobl leol LHD. Roedd modd i bawb rannu eu barn a'u profiadau am addysg, iechyd, tai, diogelwch cymunedol a pholisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Cynhaliwyd y digwyddiadau dan nawdd caredig Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth Cymru neu gan Brosiect Dydy Trosedd Ddim yn Ddigri Cymorth i Ddioddefwyr.


Dyma flas o'r hyn a ddywedwyd yn y digwyddiadau hyn...


Beth oedd yr agwedd orau o'r digwyddiad?


Unigolyn LHD: Cyfle i drosglwyddo'r neges yn uniongyrchol i'r rhai a all wneud gwahaniaeth yn lleol


Unigolyn LHD: Gwych cael gymaint o amser i drafod gwahanol faterion mewn ffordd anffurfiol ac adeiladol. Barn yn cael ei werthfawrogi a cael gwrandawiad. Siaradwyr gwych.

Cynrychiolydd darparwr gwasanaethau: Roedd digwyddiad Dweud Eich Dweud eleni'n wych.  Roedd yn rhyngweithiol gydag elfennau ysgafn ond perthnasol. Mae'n gyfle gwych i rannu meddyliau, syniadau a phryderon o wahanol rannau o'n cymunedau amrywiol.


Rydym yn dosbarthu adborth o'r digwyddiadau Dweud Eich Dweud i'r awdurdodau


Adroddiadau Dweud Eich Dweud LHD 2011
Dolenni at 4 adroddiad rhanbarthol

De Orll Cymru DED 2011 

De Ddwy Cymru DED 2011 

Can Cymru DED 2011 

Gog Cymru DED 2011 

Adroddiadau Dweud Eich Dweud LHD 2010 Dolenni at 4 adroddiadau rhambarthol.

De Orll Cymru DED 2010 

Cadwch lygad ar agor
Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau nesaf Dweud Eich Dweud

NW1


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth