Stonewall Cymru yn lansio fersiwn ddwyeithog adroddiad bwlio homoffobaidd

Mae Stonewall Cymru yn lansio fersiwn dwyieithog o'r Addroddiad Ysgol ar 28 Mawrth 2009 yn Venue Cymru, Llandudno. Yr adroddiad yw’r arolwg mwyaf erioed o bobl ifanc hoyw ym Mhrydain, ac mae’n cyflwyno darlun ysgytwol o’r raddfa o fwlio homoffobaidd gan ddisgyblion, ac yn waeth fyth, gan staff ysgol.

Ymysg y canfyddiadau allweddol: 

  • Mae chwe deg pump y cant o ddisgyblion lesbiaidd, hoyw a deurywiol wedi dioddef bwlio homoffobaidd.
  • O’r rhain, mae 92 y cant (143,000) wedi dioddef bwlio homoffobaidd ar lafar, 41 y cant (64,000) bwlio corfforol a 17 y cant (26,000) wedi dioddef bygythiadau i’w bywyd.
  • Mae 97 y cant o ddisgyblion LHD yn clywed termau sarhaus fel 'dyke', 'queer' a 'rug-muncher' yn cael eu defnyddio yn yr ysgol.
  • Mae hanner yr athrawon yn methu ag ymateb i iaith homoffobaidd yn eu clyw.
  • Meddai tri deg y cant o ddisgyblion lesbiaidd, hoyw a deurywiol bod oedolion – athrawon neu staff cynorthwyol – yn gyfrifol am ddigwyddiadau homoffobaidd yn eu hysgol. 
  • Mae llai na chwarter yr ysgolion wedi dweud wrth ddisgyblion bod bwlio homoffobaidd yn annerbyniol. 

 Bydd yr adroddiad dwyieithog hwn, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn cael ei lansio yn Nigwyddiad Blynyddol Stonewall Cymru, Addysg: Ein Hawl, a fydd yn edrych ar faterion lesbiaidd, hoyw a deurywiol ym myd addysg yn ei ystyr ehangaf, o ysgolion uwchradd i ddysgu ieithoedd. Yn y digwyddiad bydd John Sam Jones, awdur adnabyddus ac ymgynghorydd ABCh Sir Ddinbych, yn annerch y cynadleddwyr. Hefyd bydd cyfle i glywed am brofiadau personol llywodraethwyr, myfyrwyr a darlithwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol.

Meddai’r Gweinidog Addysg Jane Hutt: “Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cefnogi lansiad ‘Yr Adroddiad Ysgol’, sy’n pwysleisio swyddogaeth hanfodol ysgolion wrth atal ac ymateb i fwlio homoffobaidd, ar dir yr ysgol ond hefyd yn y gymuned ehangach. 

 “Mae taclo bwlio yn her enfawr ond yn un mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn benderfynol o’i hwynebu. Rydym yn parhau i weithio gyda Stonewall Cymru i ddatblygu canllawiau ar daclo bwlio homoffobaidd mewn ysgolion, a fydd yn cryfhau ein dulliau o herio’r broblem.”  

Meddai Rhian Keyse, Swyddog Addysg ac Ieuenctid Stonewall Cymru: “Rydym yn falch iawn o lansio’r Adroddiad Ysgol dwyieithog heddiw. Bydd yr adroddiad ysgytwol hwn yn cael ei ddosbarthu i bob ysgol uwchradd yng Nghymru, a dylai ddeffro pawb sy’n gweithio ym myd addysg. Mae bwlio homoffobaidd yn un math o fwlio y mae gormod o ysgolion yn parhau i’w oddef, hyd yn oed chwe blynedd ar ôl diddymu Adran 28 a fu’n atal ysgolion rhag ei daclo cyhyd”.

Cliciwch yma am lawrlwytho'r Adroddiad Ysgol

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Rhian Keyse, Swyddog Addysg ac Ieuenctid ar 02920 237744, neu drwy ebost rhian.keyse@stonewallcymru.org.uk


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk