Eisteddfod 'Addysg i Bawb' yn mynd i'r afael â heriau homoffobia mewn ysgolion iaith Gymraeg.

Bydd Stonewall Cymru¹ yn cynnal cyfarfod ddydd Gwener 5 Awst, 12-1pm ym Mhafiliwn Sbardun yr Eisteddfod Genedlaethol, ar y pwnc o ymdrin â bwlio homoffobaidd yn ysgolion Cymru.

Nod ymgyrch 'Addysg i Bawb' yw sicrhau y gall yr holl bobl ifanc lesbaidd, hoyw a deurywiol gyflawni eu potensial heb gael eu cam-drin ar lafar neu'n gorfforol.  Mae ymchwil ddiweddar yn dangos bod 82% o athrawon yng Nghymru a Lloegr yn ymwybodol o ddigwyddiadau o gam-drin ar lafar a 26% ohonynt yn ymwybodol o ddigwyddiadau o gam-drin yn gorfforol.  Roedd gan bron yr holl ysgolion bolisïau gwrth-fwlio ond 6% o ysgolion yng Nghymru a Lloegr yn unig sy'n sôn am y math hwn o fwlio yn eu polisïau gwrth-fwlio.  Nid yw graddau'r bwlio yn ysgolion Cymru yn hysbys gan na wnaed ymchwil iddo.

Dywedodd Dr Alison Parken, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, 'Mae'n briodol ein bod yn cynnal cyfarfod ym mhrif ?yl ddiwylliannol Cymru ac yn trafod y ffyrdd penodol y mae bwlio homoffobaidd yn amlygu'i hun yn niwylliant Cymru ac yn yr iaith Gymraeg'.

Ychwanegodd Dr Parken, 'Ychydig iawn o leoedd y gall pobl ifanc lesbaidd, hoyw a deurywiol fynd iddynt am gyngor a chefnogaeth pan fyddant yn cael eu bwlio.  Mae Childline ac EACH² yn cynnig cymorth ond nid wyf yn ymwybodol o linell gymorth gwrth-fwlio neu wasanaethau cyngor sy'n helpu pobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg.  Gallai sefyllfaoedd eithriadol o drallodus fod yn waeth os na allwch fynegi sut mae bwlio yn effeithio arnoch yn eich iaith eich hun.  Mae'r cyfarfod hwn yn tynnu sylw at y materion, yn galw am fwy o ymchwil yng Nghymru ac yn rhoi cyfle i ni drafod deunyddiau priodol i annog ysgolion i fynd i'r afael â bwlio trwy gyfrwng y Gymraeg'.


Mae cyfweliadau ar gael o 9am fore dydd Gwener.  Cysylltwch â Jenny Porter ar 07958137350 i drefnu cyfweliadau gyda John Sam Jones, yr Ymgynghorydd Ysgolion ar gyfer ABCh Cyngor Sir Ddinbych a Chadeirydd Ymgynghorwyr Sirol ABCh Cymru Gyfan yn ogystal ag yn gyn-Gadeirydd y Fforwm Lesbaidd, Hoyw a Deurywiol sef Stonewall Cymru neu/a Dafydd Frayling, aelod Cyngor Stonewall Cymru a Swyddog ar gyfer Llinell Gymorth Triongl ac aelod sefydlu'r Cylch ar gyfer pobl lesbaidd, hoyw a deurywiol sy'n siarad Cymraeg yn yr 80au.

Nodiadau i olygyddion
¹ Mae Stonewall Cymru yn gr?p ymgyrchu lesbaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru
² Cynigia EACH, Educational Action Challenging Homophobia, gefnogaeth i unigolion sy'n cael eu heffeithio gan homoffobia a hyfforddiant i sefydliadau sy'n ymroi i wireddu amgylchedd cyfartal a diogel i bawb ni waeth beth yw eu rhywioldeb, oedran, ethnigrwydd neu allu. Ffôn: 0808 1000 143

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth