Stonewall Cymru yn lansio adnoddau newydd yn y frwydr yn erbyn bwlio homoffobaidd

Mae Stonewall Cymru wedi lansio dau adnodd hanfodol newydd fel rhan o'u hymgyrch Addysg i Bawb, i gynorthwyo i daclo bwlio homoffobaidd yn ysgolion Cymru. Lansiwyd pecyn DVD Allan Ag E a phosteri Mae Rhai Pobl yn Hoyw. Deliwch â'r Peth! ar 13 Hydref yn Neuadd y Sir, Caerdydd, ac ar 20 Hydref yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy.

Mae Allan Ag E yn DVD dwyieithog 17 munud o hyd, a gynhyrchwyd gyda chefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru. Bydd yn gwella dealltwriaeth gweithwyr byd addysg am fwlio homoffobaidd, ac yn darparu ystod o strategaethau ymarferol ac effeithiol i'w herio.

Cefnogir ymgyrch bosteri dwyieithog Mae Rhai Pobl yn Hoyw. Deliwch â'r Peth! gan bob un o'r prif undebau dysgu, ac fe gafodd ei ddatblygu mewn cydweithrediad gyda 150 o fyfyrwyr ysgol uwchradd a'u hathrawon. Bydd y neges glir, gadarn yn codi mater bwlio homoffobaidd mewn ysgolion, ac yn atgoffa pobl bod camwahaniaethu yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn annerbyniol.

Bydd y DVD a'r posteri yn cael eu dosbarthu i bob ysgol uwchradd yng Nghymru.  Mae'r posteri hefyd yn cael eu hanfon at bob ysgol gynradd, i'w harddangos mewn ystafelloedd athrawon, i godi ymwybyddiaeth y staff am homoffobia, ac i ddangos cefnogaeth i staff LHD.

Meddai'r Gweinidog Addysg, Jane Hutt: "Mae dileu bwlio homoffobaidd, ac yn wir bob math o fwlio, yn her enfawr, ond yn un yr ydym yn benderfynol o'i hwynebu fel llywodraeth. Rwy'n ddiolchgar i Stonewall Cymru am arwain ar fater bwlio homoffobaidd mewn ysgolion. Rwy'n annog bob ysgol i ddefnyddio'r deunyddiau hyn fel man cychwyn i drafod gyda phobl ifanc yn yr ystafell ddosbarth, i'w haddysgu am fwlio o'r math hwn. Gobeithiaf y bydd yr adnoddau hyn, gyda chanllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru a fydd yn cael eu dosbarthu'r flwyddyn nesaf, o gymorth i roi diwedd ar erledigaeth unigolion ar sail eu rhywioldeb."

Meddai Dr. Philip Dixon, Cyfarwyddwr yr undeb addysg ATL: "Bydd yr ymgyrch bosteri yn cynorthwyo pobl ifanc LHD a'u cyfeillion i daclo rhagfarn a chasineb, ond hefyd yn agor y ffordd i aelodau staff wneud yr un fath. Mae'n ardderchog bod Cymru yn creu diwylliant lle bo bwlio homoffobaidd yn gwbl annerbyniol, ac mae'n golygu bod cysgod hir, tywyll adran 28 o'r diwedd yn cael ei ddileu."

Meddai Liz Morgan, Cyfarwyddydd Stonewall Cymru: "Mae Stonewall Cymru yn falch iawn o lansio'r adnodd dwyieithog cyntaf erioed hwn i athrawon.  Bydd ei effaith yn eang, yn rhoi'r offer angenrheidiol i athrawon ledled Cymru daclo bwlio homoffobaidd."

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Rhian Keyse, Swyddog Addysg ac Ieuenctid ar 02920 237744, neu anfonwch ebost at rhian.keyse@stonewallcymru.org.uk


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth