A ydych wedi dioddef trosedd casineb homoffobaidd?

Dyma'r cwestiwn a holwyd wrth lansio canllaw newydd ar gyfer dioddefwyr troseddau casineb homoffobaidd ar ?yl Banc Awst, mewn partneriaeth rhwng Stonewall Cymru a Heddlu Gogledd Cymru. 

Mae'r llyfryn hwn, sy'n ganlyniad ymgynghoriad gyda phobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol, yn darparu arweiniad cam wrth gam ar wneud cwyn am ddigwyddiad, darparu tystiolaeth, rhoi tystiolaeth, a sicrhau'r gefnogaeth sydd ar gael gan Gymorth i Ddioddefwyr a Gwasanaethau'r Llysoedd.
 
Trosedd casineb homoffobaidd yw unrhyw ddigwyddiad sy'n cael ei gyflawni yn erbyn person neu eiddo, sydd wedi ei ysgogi gan gasineb y troseddwr tuag at bobl sy'n cael eu gweld yn wahanol. Gall hyn gynnwys ymosodiadau corfforol, bygythiad o ymosodiad, camdriniaeth ar lafar, graffiti, llythyron gwenwynig, galw enwau, poeri neu niwed i eiddo.
 
Meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru: "Dyma gyfle i gefnogi holl ddioddefwyr troseddau casineb homoffobaidd yng Nghymru, i ddeall a chael hyder yn y system cyfiawnder troseddol. Rydym yn arbennig o ddiolchgar i'r pedwar Bwrdd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru am ariannu'r fenter hon."
 
Ychwanegodd Greg George, rheolwr datblygu amrywiaeth Heddlu Gogledd Cymru: "Mae Heddlu Gogledd Cymru yn falch iawn o weithio gyda Stonewall Cymru i gynhyrchu'r llyfryn hwn."
 
Yng ngoleuni'r ffaith nad yw 75% o droseddau casineb homoffobaidd yn cael eu hadrodd, pwysleisiodd Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Richard Brunstrom, bwysigrwydd gwneud cwynion am ddigwyddiadau wrth yr heddlu.
 
Meddai: "Mae'n gofyn llawer, ond mae angen i ni wybod beth sy'n digwydd os ydym i gael unrhyw obaith o ddelio â'r mater. Mae lansiad y llyfryn yn garreg filltir bwysig i newid diwylliant Cymru er gwell. Mae'n gywilyddus bod homoffobia yn parhau i fodoli yn ein cymdeithas, a dyma gam mawr yn y cyfeiriad cywir."
 
Meddai'r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, Dr Brian Gibbons: "Nid oes lle i unrhyw ffurf o droseddau casineb mewn cymdeithas ddiwylliedig. Tu ôl i ystadegau troseddau casineb mae person real sydd wedi dioddef wrth law rhywun arall; mae'n eu niweidio'n ddifrifol, ac mae casineb o'r fath yn niweidio'r gymuned ehangach. Rwy'n falch o roi fy nghefnogaeth i'r canllaw hwn, enghraifft ardderchog o'r hyn y gellir ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth."

Meddai Clare Pillman, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Llysoedd Ei Mawrhydi yng Nghymru: "Mae'r pedwar bwrdd cyfiawnder troseddol yng Nghymru yn cymryd troseddau casineb homoffobaidd o ddifrif. Rydym wedi ymrwymo at sicrhau, os fyddwch yn dod i gysylltiad gyda'r system cyfiawnder troseddol, y byddwch yn cael eich trin gyda pharch a thegwch. Mae'r system cyfiawnder troseddol yma i'ch cefnogi."

Anogir unrhyw un sy'n dioddef trosedd casineb homoffobaidd i wneud cwyn amdano cyn gynted ag y bo modd.

Cliciwch yma  am fwy o wybodaeth am wneud cwyn am drosedd casineb homoffobaidd yn eich ardal. 
 
 Cliciwch yma
 i lwytho copi o'r Canllaw i lawr 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth