Merthyr yn dod yn fwy hoyw gyfeillgar, meddai Stonewall Cymru

Galwodd Stonewall Cymru ar gyrff cyhoeddus a busnesau ym Merthyr i sicrhau bod eu gwasanaethau yn 'hoyw gyfeillgar.' Wrth annerch digwyddiad Dweud Eich Dweud ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Ngwesty Treganna nos Lun, tynnodd Jenny Porter sylw at bryderon bod pobl hoyw ym Merthyr yn aml yn canfod eu bod wedi ymddieithrio oddi wrth eu cymunedau lleol.

"Pum mlynedd yn ôl roedd digwyddiad ar gyfer pobl lesbiaidd a hoyw ym Merthyr yn amhosibl ei ddychmygu," meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru. "Ond mae digwyddiad heddiw, gyda chefnogaeth Cymunedau yn Gyntaf a Heddlu De Cymru, yn dangos bod angen i ddarparwyr gwasanaeth fod yn fwy hoyw gyfeillgar i adlewyrchu cymunedau amrywiol Merthyr, ac mae hynny yn rhywbeth sy'n cychwyn digwydd ym Merthyr."

Y digwyddiad Dweud Eich Dweud oedd uchafbwynt prosiect 3 mis, gyda chefnogaeth Cronfa Amrywiaeth a Chydraddoldeb Cymunedau yn Gyntaf. Gwahoddwyd pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) i gyfres o gyfarfodydd cyhoeddus rhwng Chwefror ac Ebrill i leisio eu barn am fod yn hoyw ym Merthyr.

Cododd diogelwch cymunedol fel pryder allweddol gan ysgogi trafodaethau am yr angen i sefydlu grŵp LHD, a fyddai'n cydlynu gyda'r heddlu ac yn cynorthwyo i daclo troseddau casineb homoffobaidd yn yr ardal.

Ychwanegodd Jenny Porter, "Yn anffodus, mae gormod o bobl hoyw yn parhau i ddisgwyl wynebu camwahaniaethu ac mae hynny yn eu rhwystro rhag gwneud cyfraniad cadarnhaol i'w cymunedau lleol. Drwy Brosiect LHD Merthyr rydym wedi clustnodi'r angen am gr?p cefnogaeth lesbiaidd, hoyw a deurywiol er mwyn creu cyfleoedd cymdeithasu a chefnogaeth cymheiriaid. Byddai gr?p cefnogaeth lleol hefyd yn helpu'r heddlu a gwasanaethau eraill i ymgysylltu gyda pobl LHD lleol, i glywed eu profiadau a sichrau bod eu gwasanaethau yn hoyw gyfeillgar."

Croesawyd Prosiect Merthyr Stonewall Cymru gan Huw Lewis, Aelod Cynulliad Merthyr Tudful a Rhymni. "Mae'n iawn dathlu'r digwyddiad 'dweud eich dweud' yr wythnos hon.  Mae'r datblygiadau a wnaed o ran ymladd yn erbyn rhagfarn yn y DG dros y ddegawd diwethaf yn anhygoel, ac nid yw Cymru yn eithriad."

Ychwanegodd Mr Lewis "Hanner y frwydr yn unig yw deddfwriaeth wrth daclo homoffobia, serch hynny.  Tra bod pobl LHD mewn dinasoedd yn cael cryfder a chefnogaeth mewn cymunedau hoyw bywiog, gall fod yn anoddach i bobl mewn trefi llai a phentrefi, a all deimlo'n ynysig.

"Dyma'r rheswm pam rwy'n croesawu'r mentrau diweddar gan Stonewall Cymru, a drefnodd gyfres o ddigwyddiadau ym Merthyr Tudful ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol fel y gallant darganfod mwy am wasanaethau lleol a gweithgareddau cymdeithasol.  Unodd Stonewall sefydliadau allweddol megis y cyngor, yr heddlu a darparwyr iechyd lleol fel bod modd iddynt wrando ar bryderon y gymuned hoyw o ran darpariaeth gwasanaethau."

Gobeithir y bydd pobl LHD lleol yn ffurfio grŵp cefnogaeth a bydd Stonewall Cymru yn cynorthwyo i ffurfio'r grŵp hwn.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth