Stonewall Cymru yn lansio prosiect newydd i daclo troseddau casineb homoffobaidd ym Merthyr.

Mae Stonewall Cymru a Fforwm Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol De Ddwyrain Cymru yn lansio prosiect newydd i daclo troseddau casineb homoffobaidd ym Merthyr. 

Bydd Prosiect LHD Merthyr yn hwyluso cyfres o gyfarfodydd rhwng pobl leol lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) a Swyddogion Troseddau Casineb Heddlu De Cymru i edrych ar faterion troseddau casineb homoffobaidd yn yr ardal, yn ogystal â chlustnodi argymhellion a fydd o gymorth wrth daclo troseddau casineb homoffobaidd.

Mae rhaglen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymunedau yn Gyntaf Merthyr Tudful yn ariannu'r prosiect tri mis a fydd yn cael ei gynnal rhwng Chwefror a diwedd Ebrill. Gobeithir y bydd y prosiect hwn yn cynorthwyo i sefydlu rhwydwaith LHD lleol yn ardal Merthyr.

Meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru, "Dyma brosiect sydd ei angen yn ddirfawr ar Ferthyr gan fod pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn dweud eu bod yn teimlo'n ynysig ac yn anniogel yn yr ardal hon.  Rydym wedi cael cyfle unigryw i weithio ar lefel sylfaenol gyda phobl LHD a Heddweision Cymunedol i ddatblygu llwybrau cyfathrebu effeithiol ac adnabod ffyrdd o wneud Merthyr yn le diogelach ar gyfer pob cymuned. Rydym hefyd yn hapus o weithio mewn partneriaeth gyda phobl drawsrywiol lleol sydd yn cysylltu gyda ni."

Gwahoddir pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol leol i fynychu'r cyfarfod cyntaf ar ddydd Mercher 6ed Chwefror am 6pm yng Nghanolfan Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful, 89-90 Stryd Fawr. Darperir lluniaeth ysgafn. Yn dilyn hyn bydd digwyddiadau pellach ar 12fed Mawrth a'r 2il Ebrill, yn gorffen gyda digwyddiad Dweud Eich Dweud ar ddiwedd Ebrill.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru, ar 0845 4569823 neu jenny.porter@stonewallcymru.org.uk 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth