Heddlu De Cymru yw cyflogwr mwyaf hoyw-gyfeillgar Cymru

Heddiw, mae Stonewall yn cyhoeddi eu Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle blynyddol, gan ddangos 100 cyflogwr gorau'r DG i bobl hoyw. Cyrhaeddodd pedwar sefydliad o Gymru i'r 100 Uchaf.

Enwyd Heddlu De Cymru fel y cyflogwr gorau yng Nghymru, gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, Asiantaeth Amgylchedd Cymru a Heddlu Gwent yn dilyn.

Meddai Liz Morgan, Cyfarwyddydd Stonewall Cymru, "Roedd y safon yn arbennig o uchel eleni wrth i nifer o fusnesau gydnabod buddiannau bod yn gyflogwr hoyw-gyfeillgar. Mae'r Mynegai yn cael ei ddefnyddio'n gynyddol gan bobl sy'n chwilio am waith a myfyrwyr sy'n ceisio penderfynu ble i fynd â'u sgiliau, a gan gyflogwyr sy'n ceisio darparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i'w gweithwyr a defnyddwyr eu gwasanaethau."

Meddai Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Barbara Wilding: "Rwy'n falch iawn o glywed y newyddion bod Heddlu De Cymru wedi codi 25 safle ym Mynegai Cydraddoldeb Stonewall, ac mae hyn yn dangos ein hymrwymiad parhaus i greu gweithle lle mae ein staff LHD yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

"Ymddangosodd Heddlu De Cymru yn y mynegai am y tro cyntaf llynedd, ac ers hynny, rydym wedi parhau i weithio'n galed er mwyn gosod esiampl a pharhau i arwain sefydliadau ledled Cymru drwy yrru'r agenda cydraddoldeb yn ei flaen ym mhob maes amrywiaeth.

"Nid ein staff yn unig sy'n elwa o hyn, ond byddwn hefyd yn medru darparu gwasanaeth safonol i'n cymunedau. Rwy'n benderfynol o sicrhau bod pobl LHD sy'n byw, gweithio neu ymweld ag ardal De Cymru yn medru teimlo'n hyderus yn sgil dioddef trosedd casineb homoffobaidd y bydd eu heddlu yn darparu gwasanaeth A* iddynt."

Meddai Derek Jones, Uwch Gyfarwyddwr yn Llywodraeth Cynulliad Cymru: 'Rydym yn falch o fedru arddangos gwelliannau gwirioneddol pellach o ganlyniad i'n cyfranogaeth ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle 2007. Rydym yn arbennig o ddyledus i'r rhwydwaith staff LHDT am ein cynorthwyo i ddatblygu ein polisïau a'n harferion. Rydym hefyd yn ddiolchgar i'n holl staff sy'n cynorthwyo i'n gwneud yn sefydliad cynhwysol drwy gofleidio amrywiaeth a'r holl fuddiannau a ddaw yn ei sgil.'

Graddiwyd cyflogwyr yn ôl meini prawf yn amrywio o weithredu polisi cydraddoldeb effeithiol, i arddangos sut y maent yn ymgysylltu gyda'u staff, cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth lesbiaid a hoyw. Mae'r Mynegai yn asesu gweithgaredd ymarferol, megis recriwtio a mentora, yn ogystal â pholisi.

Roedd y gystadleuaeth ar gyfer mynegai 2008 yn uwch na'r blynyddoedd blaenorol, gyda gofyn i'r ymgeiswyr gael lleiafswm sgôr o 71 y cant er mwyn cael eu gosod yn y 100 uchaf o'i gymharu gyda 40 y cant yn 2005.

Ychwanegodd Liz Morgan, "Rydym yn falch iawn bod y 4 prif gyflogwr hoyw-gyfeillgar yng Nghymru i gyd yn aelodau o Hyrwyddwyr Amrywiaeth, rhaglen arfer da Stonewall Cymru. Gobeithiwn y bydd hyn yn anfon neges gadarnhaol i sefydliadau eraill, bod ymrwymiad at wynebu amrywiaeth yn y gweithle yn medru ehangu eu henw da a sicrhau eu bod yn denu, ac yn cadw, y staff gorau.".

Mae'r Mynegai hefyd bellach yn cael ei ddefnyddio yn gyffredinol yn y sectorau preifat a chyhoeddus er mwyn mesur gwelliant. Mae'r 1.7 miliwn o bobl hoyw yng ngweithlu'r DG yn ei ddefnyddio i weld sut y mae eu cyflogwyr yn cymharu gyda'r cystadleuwyr. Mae hefyd yn adnodd allweddol ar gyfer y 150,000 o fyfyrwyr hoyw ym mhrifysgolion y DG, sy'n ei ddefnyddio wrth benderfynu ble i gymryd eu talentau ar ôl graddio.

Bydd y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle yn cael ei lansio heno mewn seremoni wobrwyo a derbyniad siampên yn y London Transport Museum yn Llundain, dan nawdd TFL.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth (yn Saesneg yn unig). 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth