Mae Stonewall Cymru yn cynnal digwyddiad Deud eich Deud yn y Gogledd ym mis Tachwedd

Mae Stonewall Cymru, mewn partneriaeth efo Prosiect Pobl Ifainc yng Ngorllewin y Rhyl, yn gwahodd pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol o bob oed o’r Gogledd penbaladr i ymuno efo nhw mewn digwyddiad Deud eich Dued ar ddydd Llun 26ain Tachwedd.

Dywed Jenny Porter, Swyddog Cydlynu Cymunedol ar gyfer Stonewall Cymru “Mae’r noswaith ‘ma yn gyfle gwych i bobl leol sy’n lesbiaid, hoywon a deurywolion o’r chwe awdurdod lleol sef Siroedd Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd, Môn a Wrecsam gwrdd efo eu Swyddogion Cydraddoldeb a dweud wrthyn nhw sut mae’n teimlo i fod yn lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol yn eu hawdurdod lleol nhw a mynegi eu barn am sut gallan nhw wella pethau i ni yn eu hardal.”

Dywed Gareth Davies, Gweithydd Cymunedol a Ieuenctid efo Viva, sef y gwasanaeth pobl ifainc lesbiaidd, hoyw a deurywiol dan adain Prosiect Pobl Ifainc Gorllewin y Rhyl   “’Dan ni’n darparu bysiau mini yn rhad ac am ddim i helpu pobol lesbiaidd, hoyw a deurywiol i gyrraedd Theatr y Pafiliwn yn y Rhyl o Wrecsam, Bangor, Llandudno a’r Fflint a bydd bwyd ac adloniant felly mi ddyla fod yn grêt o noson.”

Mae’r digwyddiad Deud eich Deud wedi’i fodelu ar Fforwm Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol y De Ddwyrain sy’n gweithio i rymuso pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol sy’n byw yn y De Ddwyrain drwy eu galluogi i leisio eu hanghenion a’u pryderon o ran darpariaeth gwasanaeth yn eu hardal. Bu creu’r fan gyfathrebu hon ar gyfer gwneud barn a phrofiad pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol lleol yn hyglyw i gynrychiolyddion awdurdodau lleol, Aelodau Cynulliad a swyddogion yr heddlu yn fodd i leihau troseddau casineb homoffobaidd a datblygu gwasanaethau lleol.

Cliciwch yma  ar gyfer poster Deud eich Deud.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth