Cyfarfod yr Eisteddfod i daclo troseddau casineb gwrth-hoyw

Taclo troseddau casineb homoffobaidd yng Nghymru yw thema allweddol pumed cyfarfod blynyddol Stonewall Cymru yn yr Eisteddfod.

Bydd siaradwyr o Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Erlyn y Goron a Chymorth i Ddioddefwyr yn tynnu sylw at waith cadarnhaol sy'n cael ei wneud i daclo troseddau casineb homoffobaidd, a byddwn yn archwilio'r arfer gorau i gefnogi pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) sy'n dioddef trosedd casineb.

Meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru, "Dyma 5ed blwyddyn Stonewall yn yr Eisteddfod, ac mae gennym hanes balch o fod "Allan ar y Maes".  Mae ein cyfarfodydd yn yr Eisteddfod yn parhau i fynd o nerth i nerth ac maent  yn cael eu gweld yn gynyddol fel cyfle pwysig i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol Cymraeg eu hiaith gael dweud eu dweud ar faterion sy'n effeithio arnynt.

"Gwyddom bod nifer sylweddol o droseddau casineb homoffobaidd nad ydynt yn cael eu hadrodd wrth yr heddlu, sy'n fater difrifol y mae'n rhaid ei wynebu. Rhaid i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol deimlo'n hyderus bod troseddau casineb homoffobaidd yn cael eu cymeryd o ddifrif er mwyn iddynt deimlo'n ddigon hyderus i adrodd amdanynt. Croesawn drafodaeth fywiog ac addysgiadol ar y mater hwn."

Bydd yr actorion Rhys Miles Thomas a Valmai Jones hefyd yn perfformio dramodig fer wedi'i seilio ar brofiadau gwirioneddol o ddioddef troseddau casineb homoffobaidd.

Cynhelir y cyfarfod ar ddydd Sadwrn 4 Awst ym Mhafiliwn Sbardun rhwng 12:30pm a 1:30pm.

E-bost at cymru@stonewallcymru.org.uk neu ffoniwch 029 2023 7744 neu 01248 370082.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth