Angen mwy o bartneriaeth i daclo troseddau casineb homoffobaidd - meddai Stonewall Cymru

Bydd Stonewall Cymru yn eu Cynhadledd Flynyddol dydd Sadwrn yn galw am fwy o weithio mewn partneriaeth rhwng yr Heddlu, sefydliadau diogelwch cymunedol a'r gymuned lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) wrth daclo troseddau casineb homoffobaidd.

Bydd Stonewall Cymru yn tynnu sylw at yr angen i sicrhau'r gymuned lesbiaidd a hoyw bod trosedd casineb homoffobaidd yn cael ei daclo fel blaenoriaeth, fel y gall bobl LHD deimlo'n hyderus wrth adrodd am ddigwyddiadau wrth yr heddlu.

Meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru, "Mae'r Heddluoedd yng Nghymru yn gwneud cynydd sylweddol yn y ffordd y maent yn cofnodi ac yn ymateb i droseddau casineb homoffobaidd, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn yr agwedd mwy cyson a gymerwyd ganddynt yn ddiweddar wrth gofnodi digwyddiadau homoffobaidd."

"Mae'r camau nesaf yn cynnwys yr Heddlu a gweithwyr diogelwch yn gweithio ochr yn ochr gyda'r gymuned lesbiaidd, hoyw a deurywiol er mwyn annog pobl i adrodd am droseddau casineb homoffobaidd wrth yr heddlu, a chefnogi dioddefwyr.  Mae angen i bobl lesbiaidd a hoyw wybod y bydd trosedd casineb yn cael ei gymryd o ddifrif, a theimlo'n fwy hyderus i adrodd am ddigwyddiadau wrth yr heddlu."

Mae'r nifer o achosion troseddau casineb homoffobaidd sy'n cyrraedd at y llys yn isel iawn oherwydd bod tystion a dioddefwyr yn ofni dial gan y troseddwr neu efallai'n petruso cyn dod 'allan' yn y Llys.

Mae grym gan Gwasanaeth Erlyn y Goron bellach i gydnabod presenoldeb homoffobia wrth ddedfrydu ac mae wedi cofnodi 63% o ganlyniadau llwyddiannus i achosion a ddaeth gerbron llys yn 2006.  Mae angen mwy o waith er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r broses cyfiawnder troseddol a'r mesurau arbennig sydd ar gael i ddiogelu tystion a dioddefwyr.

Meddai llefarydd ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron:  "Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi ymrwymo i erlyn troseddau homoffobaidd yn gadarn, gan gynnig gwasanaeth o'r radd flaenaf i'r dioddefwyr yn unol gyda'n polisïau trosedd casineb. Wrth adolygu achosion sydd ag elfen homoffobaidd, rhaid i'n cyfreithwyr ddilyn Gweithdrefn Erlynwyr y Goron i asesu a yw'r dystiolaeth yn ddigonol a'r ffactorau diddordeb cyhoeddus, fel sy'n digwydd gydag unrhyw fath arall o achos."

"Bydd erlynwyr yn nodi homoffobia fel nodwedd berthnasol i drosedd ac yn tynnu sylw'r llys at hyn o'r cychwyn cyntaf ac wrth ddedfrydu, gan sicrhau bod adran 146 o'r Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003 yn cael ei weithredu."

Meddai Matthew Batten, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus Stonewall Cymru, "Mae angen cymryd troseddau casineb homoffobaidd o ddifrif fel y gall bobl lesbiaidd a hoyw deimlo'n ddiogel yn eu cymunedau."

"Mae pobl sy'n homoffobaidd yr un mor debygol o fod yn hiliol, ac o gamwahaniaethu yn erbyn bobl ar sail eu rhyw neu anableddau. Gwaith partneriaeth gyda sefydliadau eraill yw'r ffordd orau o hyd i daclo troseddau casineb homoffobaidd, gan y gall chwarae rhan hanfodol wrth daclo mathau eraill o droseddau casineb."

Mae'r Gynhadledd yn digwydd dydd Sadwrn 31 Mawrth yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe. Mae'r siaradwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o Heddlu De Cymru, Cymorth i Ddioddefwyr a Gwasanaeth Erlyn y Goron, a fydd yn tynnu sylw at y gwaith cadarnhaol sy'n digwydd er mwyn herio troseddau casineb homoffobig yng Nghymru.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth