Angen mwy o ymwybyddiaeth o faterion gofal iechyd lesbiaidd a hoyw - canfyddiad ymchwil Stonewall Cymru

Mae adroddiad gan Stonewall Cymru wedi datgelu rhai anghysonderau yn safon y gofal iechyd a dderbyniwyd gan bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) yng ngogledd a chanolbarth Cymru.

Mae adroddiad Tu Mewn Tu Allan yn tynnu sylw at bryderon am agweddau amrywiol gweithwyr iechyd tuag at ddefnyddwyr gwasanaeth LHD. Nododd 1 mewn 4 o'r rhai a ymatebodd iddynt brofi agweddau bygythiol a beirniadol ar ôl 'dod allan' gyda staff gofal iechyd. Datgelodd yr adroddiad hefyd bod rhai dynion hoyw wedi teimlo dan bwysau gan weithwyr gofal iechyd i gael prawf HIV/AIDS o achos eu cyfeiriadedd rhywiol yn unig, ac fe roddwyd cyngor anaddas am atal cenhedlu wrth lesbiaid.

Roedd canfyddiadau'r adroddiad, a fydd yn cael ei gyflwyno i aelodau Cynulliad Cymru a darparwyr gofal iechyd, hefyd yn tynnu sylw at ystod o brofiadau cadarnhaol, gan gynnwys agweddau heb fod yn feirniadol gan staff a derbyn triniaeth yn gydradd gyda chyplau eraill heterorywiol.

Synnwyd 'Sara' o ogledd Cymru ar yr ochr orau pan gafodd ei phartner ei chynnwys mewn trafodaethau am driniaeth, "Roedd Meddygon a Nyrsys yn trin fy mhartner yn gyfartal, gan rannu gwybodaeth a'i thrin fel fy mhriod."

Meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol gyda Stonewall Cymru, 'Mae adroddiad Tu Mewn Tu Allan yn tanlinellu'r angen am roi hyfforddiant cydraddoldeb i'r holl staff gofal iechyd fel bod bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn cael eu trin gyda pharch, ac yn derbyn triniaeth sydd yn addas ar gyfer eu hanghenion. Tra bod yr adroddiad yn tynnu sylw at rhai profiadau cadarnhaol, mae llawer o waith i'w wneud o hyd. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'r GIC i sicrhau bod pobl LHD yn derbyn y gofal iechyd gorau posib."

Mae adroddiad Tu Mewn Tu Allan yn ganlyniad prosiect blwyddyn o hyd, yn edrych ar brofiadau pobl LHD o ddefnyddio gwasanaethau iechyd yng ngogledd a chanolbarth Cymru. Hyfforddwyd tîm o wirfoddolion fel Ymchwilwyr Cymunedol i ddyfeisio rhaglen ymchwil a chynhyrchu adroddiad terfynol.

Bydd yr adroddiad yn cael ei lansio yn OpTIC Technium, Llanelwy ar ddydd Gwener 16 Mawrth rhwng 4.00pm - 5.30pm ac yn cael ei ddilyn gan lansiad yn adeilad Senedd Cynulliad Cymru ar ddydd Iau 22 Mawrth rhwng 3.00pm - 4.30pm.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Gareth Davies, Ymchwilydd ar 07929565727, Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol ar 01248 370082, Pam Luckock CEHR y GIG ar 07973164058 neu Matthew Batten, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus, 029 2023 7744.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth