Cyhoeddi cyflogwyr gorau Cymru ar gyfer staff hoyw

Cyhoeddwyd enwau Heddlu De Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Heddlu Gwent gan Stonewall heddiw fel y cyflogwyr gorau yng Nghymru ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD).

Heddlu De Cymru gafodd y marciau uchaf ar Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2007, rhestr flynyddol o'r 100 cyflogwr gorau yn y DG ar gyfer staff LHD, sy'n cael ei lansio heno yn Llundain. Mae'r tri cyflogwr gorau yng Nghymru yn aelodau o raglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall, fforwm arfer da a gynlluniwyd i hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle.

Meddai Liz Morgan, Cyfarwyddydd Dros Dro Stonewall Cymru, 'Gan ystyried nad oes ond 14 mis ers i ni lansio Hyrwyddwyr Amrywiaeth yng Nghymru, rydym wrth ein bodd gyda chanlyniadau ein aelodau. Mae'r ffaith eu bod wedi cyrraedd mor bell mewn amser mor fyr yn dangos beth y gellir ei gyflawni pan fo sefydliad yn gwbl ymroddedig i sicrhau cydraddoldeb ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol.  Gobeithiaf y bydd eu hesiampl yn ysbrydoliaeth i sefydliadau eraill yng Nghymru.'

Meddai Barbara Wilding, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, a enwyd yn gyflogwr gorau ar gyfer pobl hoyw yng Nghymru yn 2007: "Rwyf wrth fy modd gyda'r newyddion fod Heddlu De Cymru wedi cael eu cynnwys ym Mynegai Cydraddoldeb Stonewall. Mae cael ein cynnwys yn nodi cam pwysig tuag at ein nod o greu gweithle lle mae'n staff LHD yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

"Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod Heddlu De Cymru yn parhau i fod yn sefydliad blaengar yng Nghymru, ac i wthio'r agenda cydraddoldeb yn ei flaen ym mhob maes amrywiaeth. Drwy wneud hyn, byddwn yn medru sicrhau gwasanaeth o safon i'n cymunedau. Rwy'n benderfynol o sicrhau bod pobl LHD sy'n byw, gweithio neu'n ymweld ag ardal de Cymru yn medru teimlo'n sicr o dderbyn gwasanaeth A* gan yr heddlu os ydynt yn dioddef trosedd casineb homoffobaidd."

Mae'r Mynegai yn asesu gweithredoedd yn ogystal â pholisi. Graddiwyd cyflogwyr yn unol â meini prawf yn amrywio o hyrwyddo polisi gwrth-gamwahaniaethu sy'n cynnwys cyfeiriadedd rhywiol i'r holl staff, i hysbysebu yn y wasg binc, ac o gefnogi rhwydwaith gweithwyr lesbiaidd a hoyw i fod ag uwch aelod o staff hoyw.

Am fwy o wybodaeth: cysylltwch â Liz Morgan, Cyfarwyddydd Dros Dro, Stonewall Cymru, ar 029 2023 7744 neu Federico Podeschi, Cydlynydd Hyrwyddwyr Amrywiaeth Cymru, ar 07852211793.

Nodiadau

1. Gwnaed camwahaniaethu yn erbyn pobl hoyw yn y gweithle yn anghyfreithlon drwy Reoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (Cyfeiriadedd Rhywiol) 2003. Er y rheoliadau hyn, mae Stonewall yn parhau i ddelio'n rheolaidd gyda phobl sy'n wynebu camwahaniaethu yn y gweithle.

2. Stonewall Cymru yw grŵp cydraddoldeb Cymru ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) yng Nghymru. www.stonewallcymru.org.uk 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth