Gwahoddir pobl ifanc i 'Siarad Allan' ynglyn â bwlio homoffobig mewn sgwrs fyw dros y we fel rhan o Wythnos Gwrth-Fwlio

Cynhaliwyd y sgwrs ar y we ar ddydd Mawrth 21 Tachwedd ac roedd yn llwyddiant ysgubol. Mae cynlluniau am fwy o sgyrsiau ar gyfer y flwyddyn newydd. Er mwyn mynegi diddordeb anfonwch ebost at matthew.batten@stonewall.org.uk

Datganiad i'r Cyfryngau

Mae Stonewall Cymru yn cynnal sgwrs ar y we yn ystod Wythos Gwrth-Fwlio ar gyfer pobl ifanc ledbiaidd, hoyw a deurywiol sy'n dioddef yn sgil bwlio homoffobig yn yr ysgol.

Bydd pobl ifanc yn gallu sgwrsio ynglyn â'u profiadau gyda phobl o Childline a Llinell-gymorth LHDT Cymru sydd wedi eu hyfforddi i gynghori, a derbyn cyngor ynglyn â sut i ddelio â bwlio gwrth-hoyw.  Cynhelir y sgwrs fyw ar y we ar ddydd Mawrth 21 Tachwedd rhwng 12 y p'nawn a 6 yr hwyr, a chaiff ei threfnu trwy Canllaw Online yn www.credu.co.uk 

'Rydym yn clywed am achosion dychrynllyd o fwlio bob wythnos, eto ychydig iawn o bobl ifanc sy'n gwybod ble i fynd am gyngor a chefngogeth,' meddai Matthew Batten, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus Stonewall Cymru.  'Bydd 'stafell sgwrsio 'Siaradwch Allan' yn rhoi cyfle i bobl ifanc rannu profiadau a chael cyngor cyfrinachol ynglyn ag ymdopi â bwlio gwrth-hoyw.  Oherwydd natur anffurfiol 'stafelloedd sgwrsio, mae pobl ifanc yn aml yn teimlo'n fwy cyfforddus yn sgwrsio arlein nag ydynt yn siarad dros y ffôn.'

Dywedodd Jonathan Green, Rheolwr Gwasanaethau Childline: "Bob mis mae llinell-gymorth y Gymdeithas er Atal Creulondeb i Blant yn cynghori dros 3,000 o bobl ifanc ynglyn â bwlio - chwarter (23%) o'r holl alwadau mae'r gwasanaeth yn eu derbyn.  Un maes sy'n peri pryder cynyddol yw bwlio homoffobig.  Mae astudiaeth newydd o alwadau i Childline yn cynnig braslun o faint y broblem mewn ysgolion.  Mae'r bobl ifanc sydd wedi eu cynnwys yn yr ymchwil yn nodi fod gormod o athrawon yn gwneud dim byd ynglyn â bwlio homoffobig, ac mae llawer o bobl ifanc yn ofnus ynglyn â dweud wrth eu rhieni.  Mae'r rheiny sydd wedi cael eu cynghori gan Childline ynglyn â bwlio homoffobig yn dweud eu bod yn teimlo'n ofnadwy o unig ac ynysig, ac yn credu nad oes ganddynt unrhyw le arall i droi."

Dywedodd Lynne Thomas, Pennaeth Cynnwys, Systemau a Chyfathrebu yn Canllaw Online, 'Mae Canllaw Online yn falch iawn o gael gweithio gyda Stonewall Cymru a chynnal sgwrs fyw ar y we ar bwnc mor bwysig.  Bydd yn gyfle gwych i ddarparu pobl ifanc â gwybodaeth gywir mewn dull newydd a chyffrous.'

Dywedodd Debbie Lane, Llinell-gymorth LHDT Cymru, 'Mae Llinell-gymorth LHDT Cymru wedi helpu llawer o bobl ifanc sydd wedi bod yn ansicr ynglyn â'u rhywioldeb, wedi cael eu bwlio yn yr ysgol neu wedi bod angen cyngor a chefngoaeth gyda materion teuluol.  Mae siarad gyda phobl ifanc mewn 'stafelloedd sgwrsio yn ein galluogi i estyn allan a chynnig cefnogaeth mewn ffordd sy'n berthnasol iddynt hwy.'

Am fwy o wybodaeth ynglyn â chymryd rhan ewch i:
www.stonewallcymru.org.uk/sgwrs neu cysylltwch â Matthew Batten ar 029 2023 7744 neu Lynne Thomas
ar 029 2088 7868

Am ymholiadau gan y cyfryngau cysylltwch â: Matthew Batten ar 029 2023 7744 neu e-bostiwch matthew.batten@stonewall.org.uk

Am ymholiadau gan y cyfryngau ynglyn â'r Gymdeithas er Atal Creulondeb i Blant / Childline Cymru, cysylltwch â
Hannah Edwards ar 029 2026 7015 neu hannahedwards@nspcc.org.uk


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth