Ymchwil sywleddol newydd yn datgelu cysylltiad rhwng argyfwng tai ac aflonyddu homoffobaidd

Mae Stonewall Cymru a Triongl Cymru yn lansio adroddiad sylweddol i anghenion tai pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru. Bydd yr adroddiad, O'r tu allan i'r tu mewn: Sut y gall gwasanaethau tai gwrdd ag anghenion pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn cael ei lansio ar ddydd Iau 3 Hydref yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae'r adroddiad yn datgelu canfyddiadau syfrdanol o ran anghenion tai LHD:

  • Un o brif achosion problemau tai ar gyfer pobl LHD yw aflonyddu homoffobaidd. Ymysg yr enghreifftiau o aflonyddu mae tanau bwriadol, bwrgleriaeth, graffiti, ac ymosodiadau corfforol.

  • Nodir mai llanciau yw prif ffynhonnell bygythiadau ac aflonyddu homoffobaidd, a'u bod yn cyfrannu'n sylweddol at achosion o broblemau tai ar gyfer pobl LHD.

  • Mae pobl ifanc LHD sydd wedi eu gorfodi i adael y cartref teuluol ar ôl 'dod allan' wrth aelodau'r teulu mewn perygl o fod yn ddigartref, ac maent yn aml yn ei chael yn anodd trafod y rhesymau dros fod yn ddigartref gan eu bod yn ofni camwahaniaethu pellach.

  • Ychydig iawn o awdurdodau lleol a darparwyr tai sy'n deall anghenion penodol pobl LHD neu sydd wedi sicrhau canllawiau i'r staff ar sut i ddelio â materion cyfeiriadedd rhywiol.

Meddai Jacqui Jablaoui, Rheolwr Prosiect, Triongl Cymru 'Er bod gennym dystiolaeth ar lafar am ymosodiadau ac aflonyddu homoffobaidd drwy'r galwadau at linell tai a chymorth Triongl Cymru, mae gweld canfyddiadau'r ymchwil yn parhau i fod yn sioc.'

Meddai Matthew Batten, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus Stonewall Cymru 'Mae'n hanfodol bod awdurdodau lleol a darparwyr tai yn deall anghenion tai penodol pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Rydym yn galw ar bob un sy'n darparu tai i arddel agwedd o ddim goddefgarwch tuag at homoffobia, ac i gyflwyno polisïau a dulliau gweithredu cynhwysfawr sy'n wynebu anghenion pobl LHD yng Nghymru.'

Bydd y lansiad yn digwydd am 5.30pm yn y Neuadd, Tŷ Crickhowell, Adeilad y Cynulliad Cenedlaethol. Ffoniwch Jacqui Jablaoui ar 029 2045 3030 neu 07766251314 am fwy o fanylion.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Jacqui Jablaoui ar 029 2045 3030 ebost jj1@gwalia.com neu cysylltwch â Matthew Batten ar 029 2023 7744, matthew.batten@stonewall.org.uk

Nodiadau ar gyfer golygyddion

1. Ceir adroddiad O'r Tu Allan i'r Tu Mewn Yma.

2. Stonewall Cymru yw grŵp ymgyrchu lesbiaidd, hoyw a deurywiol Cymru gyfan.

3. Mae Triongl Cymru yn darparu cefnogaeth tai i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Llinell gymorth 0808 801 0306


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth