Stonewall Cymru yn lansio'r arolwg mwyaf o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru

Mae Stonewall Cymru yn lansio'r arolwg mwyaf erioed o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) yng Nghymru. Bydd Arolwg LHD Cymru Gyfan 2006 yn holi pobl LHD am eu profiadau o fod yn lesbiaidd ac yn hoyw yng Nghymru heddiw. Bydd canfyddiadau'r arolwg yn cael eu hadrodd wrth y Cynulliad, ac o gymorth wrth ddarparu gwell gwasanaethau sydd yn cyflawni anghenion gwirioneddol poblogaethau amrywiol yng Nghymru.

Bydd arolwg eleni yn diweddaru canfyddiadau'r Arolwg LHD cyntaf erioed yn 2003, a ddatgelodd rhai canfyddiadau syfrdanol, fel a gyhoeddwyd yn yr adroddiad Eich Cyfrif Neu'ch Eithrio. Adroddodd 65-69% o'r rhai a ymatebodd eu bod yn teimlo wedi'u tramgwyddo gan ddatganiadau cyhoeddus am foesoldeb pobl LHD, yn teimlo wedi'u tramgwyddo gan erthyglau neu golofnau golygyddol yn y wasg ac yn teimlo wedi'u tramgwyddo gan y modd y mae pobl LHD yn cael eu portreadu ar y teledu. O ganlyniad uniongyrchol i'r canfyddiadau hyn, lansiodd Stonewall Cymru brosiect cyfryngau Gwyliwch Allan, sy'n herio adroddiadau gwrth-hoyw ac yn annog portreadau cadarnhaol o bobl LHD yn y cyfryngau.

Meddai Dr Alison Parken, Cyfarwyddydd Stonewall Cymru, 'Mae'r arolwg hwn yn rhan hanfodol o'n gwaith ymgyrchu parhaus er mwyn sicrhau triniaeth deg i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru. Rydym angen gwybod sut beth yw bywyd hoyw yng Nghymru a beth yw'r sefyllfa i bobl LHD yn y gweithle, ym myd addysg, mewn ardaloedd gwledig, ar gyfer pobl hŷn, pobl du a lleiafrifoedd ethnig ac i bobl o gymunedau ffydd.'

Er mwyn cymryd rhan yn yr arolwg ewch at www.stonewallcymru.org.uk/arolwg 

Nid yw'n cymryd mwy nag 20 munud i'w gwblhau ac mae'n gyfangwbl gyfrinachol a di-enw.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Matthew Batten, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus ar 029 2023 7744 neu anfonwch ebost at matthew.batten@stonewall.org.uk

Nodiadau ar gyfer Golygyddion

1. Stonewall Cymru yw grŵp cydraddoldeb lesbiaidd, hoyw a deurywiol Cymru gyfan. www.stonewallcymru.org.uk 

2. Cyhoeddwyd canfyddiadau'r Arolwg LHD Cymru Gyfan cyntaf yn adroddiad Eich Cyfrif Neu'ch Eithrio (2003). Datgelodd yr adroddiad rhai canfyddiadau syfrdanol, gan arwain y Cynulliad Cenedlaethol i fabwysiadu argymhellion allweddol ar unwaith. Mae prif bwyntiau'r canfyddiadau'n cynnwys:

  • Adroddodd mwy nag 1 ym mhob 3 o'r rhai a ymatebodd eu bod wedi dioddef trais corfforol neu fwlio

  • Roedd dros hanner y rhai rhwng 18 a 25 ac iau wedi dioddef ymosodiad corfforol neu fwlio.

3. Gellir gweld adroddiad Eich Cyfrif Neu'ch Eithrio ar www.stonewallcymru.org.uk/ymchwil 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth