Stonewall Cymru yn lansio prosiect gofal iechyd
lesbiaidd, hoyw a deurywiol newydd


Mae Stonewall Cymru wedi lansio Tu Mewn Tu Allan, prosiect Ymgysylltiad Cymunedol newydd a fydd yn hyfforddi gwirfoddolion lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) yng nghanolbarth a gogledd Cymru er mwyn ymchwilio i anghenion a rhwystrau penodol mewn gwasanaethau iechyd i bobl LHD yn lleol.

Bydd y prosiect Tu Mewn Tu Allan yn gweithio mewn partneriaeth gydag Uned Ymgysylltiad Cymunedol Prifysgol Canolbarth Lancashire er mwyn recriwtio gwirfoddolion LHD a ffurfio grŵp lleol a gefnogir. Bydd gwirfoddolion yn derbyn hyfforddiant wedi'i achredu mewn sgiliau ymchwil cymunedol ac yn dyfeisio cwestiynau ymchwil addas, casglu gwybodaeth a chyflwyno'r canfyddiadau ac argymhellion i ddarparwyr iechyd yng Nghymru. Gwahoddir cynrychiolwyr o asiantaethau iechyd gogledd a chanolbarth Cymru i ymuno â Grŵp Llywio lleol, a fydd yn cefnogi datblygiad y gwaith ymchwil a'r llwybrau tuag at wasanaethau iechyd addas.

Gwahoddir unrhywun sydd â diddordeb i ymuno â Stonewall Cymru yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, 25 Mai am 7 yr hwyr neu yng Nghanolfan Wellington, Rhyl, 26 Mai am 7 yr hwyr.

Meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru, 'Gwyddom y gall profi, neu ofni, eithriad cymdeithasol, camwahaniaethu a homoffobia gael effaith sylweddol ar fywydau pobl, a gall arwain at ynysiad a salwch. Rydym am i bobl lesbiaidd a hoyw gogledd a chanolbarth Cymru ddweud wrthym am eu profiadau er mwyn i ni fedru dylanwadu ar ddatblygiadau yn narpariaeth gwasanaethau gofal iechyd.'

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Stiwart Edwards, Swyddog Datblygu Rhwydwaith LHD Stonewall Cymru 01248 372481 neu Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru 01248 370082

Nodiadau

1. Stonewall Cymru yw grwp cydraddoldeb lesbiaidd, hoyw a deurywiol Cymru gyfan. Mae aelodau sylfaenol yn cynnwys Syr Ian McKellen. www.stonewallcymru.org.uk

2. Mae model y Ganolfan Ethnigrwydd a Iechyd (CEI) o ymgysylltiad cymunedol wedi cael ei ddatblygu a'i brofi dros gyfres o brosiectau a gynhaliwyd gan y CEI dros y pum mlynedd ddiwethaf. Defnyddiwyd y model yn bennaf mewn gwaith gyda chymunedau du a lleiafrifoedd ethnig a rhan amlaf mewn materion yn gysylltiedig â'r defnydd o gyffuriau, iechyd meddwl ac adfywiad. Am fwy o wybodaeth am y model ymgysylltiad cymunedol cliciwch yma.

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth