Arolwg LHD Cymru gyfan 2006


Ychydig iawn a wyddir am ble mae pobl Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol (LHD) yn gweithio, ac o dan ba amgylchiadau, am eu cyrhaeddiadau addysgiadol, incwm neu anghenion darpariaeth gwasanaeth. Darparodd Eich Cyfrif Neu'ch Eithrio (2003) yr asesiad cyntaf ar sail tystiolaeth o fywydau pobl LHD yng Nghymru. Edrychwyd ar bwy, o fewn cymunedau LHD amrywiol, sy'n profi tlodi, ynysiad cymdeithasol, camwahaniaethu neu aflonyddu.

Roedd canfyddiadau o fewn rhai paramedrau yn syfrdanol, gan arwain y Cynulliad Cenedlaethol i fabwysiadu argymhellion allweddol ar unwaith, gan barhau i weithio tuag at eu gweithredu ac adrodd ar y datblygiadau yn flynyddol.

Mae Stonewall Cymru bellach yn ymrwymo i ddiweddaru'r dystiolaeth hanfodol hyn sydd yn sail i'n gwaith yn Nghymru.  Bydd yr ymchwil hwn yn arwain y newidiadau angenrheidiol mewn darpariaeth gwasanaethau ym meysydd iechyd, addysg, a thai, yn ogystal â chyflogaeth.

Ewch at www.cf.ac.uk/socsi/stonewallcymrusurvey i lenwi'r arolwg yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Lawrlwytho (PDF):
Arolwg LHD Cymru gyfan 2006(Cymraeg)
Arolwg LHD Cymru gyfan 2006 (Saesneg)


Lawrlwytho (Word):
Arolwg LHD Cymru gyfan 2006(Cymraeg)
Arolwg LHD Cymru gyfan 2006 (Saesneg)

Cyfarwyddyd ar sut i gwblhau'r Arolwg mewn Word:

  • Lawrlwythwch y ddogfen a'i arbed ar eich cyfrifiadur. Pan fyddwch yn barod i'w llenwi, agorwch y ddogfen sydd wedi'i harbed.
  • I roi croes yn y blychau, symudwch eich cyrchwr dros y bocs a chliciwch gan ddefnyddio'ch llygoden. Os fyddwch yn gwneud camgymeriad, cliciwch ar y blwch eto i dynnu'r groes oddi yno.
  • Noder - lle'ch gwahoddir i ychwanegu 'Sylwadau Ychwanegol' mae cyfyngder geiriau. Mae'n bwysig eich bod yn cadw'ch sylwadau mor gryno â phosib. Os ydych yn rhedeg allan o le, gallwch barhau gyda'ch ateb yn y gofod ar droed yr Arolwg. Nodwch pa gwestiwn rydych yn ei ateb.
  • Pan fyddwch wedi gorffen, e-bostiwch yr Arolwg at Dr Matthew Williams ar williamsm7@Cardiff.ac.uk


Gellir llwytho PDF neu Word i lawr yn Gymraeg ac yn Saesneg a dylid eu dychwelyd at:

Dr Matthew Williams
Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Morgannwg
Rhodfa Edward VII
Caerdydd
CF10 3AT
Ebost: WilliamsM7@cf.ac.uk

Os hoffech i ni anfon copi caled atoch, cysylltwch â:

Stonewall Cymru
d/o CCC
Ty Windsor
Lôn Windsor
Caerdydd
CF10 3GE
Ffôn: 029 20 237744
Ebost: Cymru@stonewall.org.uk

Mae'r arolwg hefyd ar gael ar ffurf amgen megis print bras; Braille, Moon, sain neu iaith arall. Cysylltwch â Katherine Hatch ar 029 2082 8761 neu Katherine.Hatch@Wales.GSI.Gov.UK

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth