Cefnogwyr Stonewall Cymru 'wedi'u cythruddo' gan sylwadau Lowri Turner


Cysylltodd nifer o'n cefnogwyr â ni gan iddynt gael eu cythruddo gan erthygl Lowri Turner, 'However much I love my gay friends, I don't want them running the country' (Western Mail, 27 Ionawr 2006).

Er mwyn gweld yr erthygl, cliciwch yma 

Ceir ymateb Stonewall Cymru isod, ynghyd â detholiad o lythyrau eraill na gyhoeddwyd gan y Western Mail:

-------------------------------------------------------------

Syr:

Felly, mae holl gyfeillion Lowri Turner yn hoyw ond dydy hi ddim am weld un ohonynt yn rhedeg y wlad? Byddai pobl sydd heb orfod gwneud penderfyniad yngl?n â rhoi brechiad MMR i'w plentyn 'allan o'u dyfnder yn gyfangwbl' wrth weinyddu gwasanaethau cyhoeddus? Tybed os yw Lowri yn sylweddoli nad yw pob person hoyw yn gyfryngi yn Llundain, ac mewn cyfyng gyngor p'run ai prynu sofa lliw hufen neu un ddu.

Yn anhygoel, mae amrywiaeth o bobl hoyw. Mae rhai ohonom yn fenywod.

Mae rhai ohonom yn gwybod sut beth yw dioddef hiliaeth.

Mae rhai ohonom yn defnyddio cadeiriau olwyn, a rhai ddim. Ac yn anhygoel, mae gan rhai ohonom blant hyd yn oed. Dangosodd erthygl Lowri mor gyfyng mae ei dychymyg a'i phrofiad hi ei hun. Er hynny, rwy'n cytuno gyda Lowri ar un mater. Ni hoffwn i weld unrhyw un o'i chyfeillion hi yn rhedeg y wlad chwaith, hoyw, deurywiol na strêt.

Yn gywir

Denise Rogers

------------------------------------------------------------

Annwyl Syr,

Roedd yn rhaid i mi edrych ddwywaith er mwyn sicrhau nad oeddwn wedi codi hen gopi o'r Daily Mail mewn camgymeriad pan ddarllenais erthygl Lowri Turner dydd Gwener diwethaf.

Mae barn Ms Turner yn sarhaus a dweud y lleiaf.

Ni ddylai'r math o rhagfarn a ddangoswyd gan eich colofnydd tuag at y gymuned lesbiaidd, hoyw a deurywiol fod wedi gweld golau dydd yn yr hyn sydd i fod yn Bapur Newydd Cenedlaethol Cymru (neu a ydych yn gwasanaethu Cymru gyfan ag eithrio'r gymuned hoyw?)

Ceisia Ms Turner osgoi cyhuddiadau o ragfarn drwy ddatgan bod rhai o'i ffrindiau gorau yn hoyw - daw'r frawddeg 'Dwi ddim yn hiliol, ond…' i gof. Yn wir, os byddai safbwyntiau cyffelyb yn cael eu hanelu at leiafrifoedd hil, ni fyddai'r erthygl yn cyrraedd mor bell â'r spellchecker!

Mae awgrymu bod pobl hoyw "rhy bell o'r norm" i fedru deall yr anawsterau y mae rhieni yn eu hwynebu cystal ag awgrymu bod y boblogaeth hoyw o ddeallusrwydd israddol. A ddylid gwahardd gwleidyddion gwyn rhag deddfu ar faterion hil ethnig? A ddylid gwahardd anghredinwyr rhag siarad neu bleidleisio ar ddeddfwriaeth casineb crefyddol? A ddylai pobl hoyw a lesbiaidd ar reithgor gael eu rhyddhau o'u gwasanaeth oni bai bod y dioddefwr neu'r amddiffynydd yn digwydd bod yn hoyw? Dim o gwbl, wrth reswm!

Mae Lowri yn parhau drwy awgrymu nad oes gan y gymuned hoyw "brofiadau ar rheng flaen ein gwasanaethau cyhoeddus"! Dywedwch hynny wrth nifer o nyrsys, meddygon, swyddogion yr heddlu, ymladdwyr tân, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, gofalwyr, gwirfoddolion, a'r nifer dirifedi o bobl broffesiynol hoyw eraill sy'n gweithio yn y sector gyhoeddus, ac ydym, Lowri, rydym hefyd yn gorfod defnyddio gwasanaethau cyhoeddus o bryd i'w gilydd - weithiau i'n cynorthwyo gyda'r straen o orfod dygymod â rhagfarn fel y dangoswyd gennych chi!

Mae awgrymu bod un carfan o'n cymdeithas yn llai haeddiannol i ddal swydd gyhoeddus ar sail dim mwy na'u rhywioldeb yn farn nad oeddwn yn breuddwydio ei ddarllen yn y Western Mail, cywilydd arnoch.

Yn gywir,

A Stallard

------------------------------------------------------------

Annwyl Syr,

Mae Lowri Turner mor siwr o'i hunan (So, would I want a Gay Prime Minister? 27/01)!

Yn rhyfeddol, ymddengys y gall Ms Turner ddarllen meddyliau a theimladau miloedd o bobl hoyw a deurywiol ledled Cymru.  Buaswn wrth fy modd yn cael pwer o'r fath - i'w ddefnyddio ar rai o'n colofnwyr papur newydd mwyaf goreiriog.

Mae hi fel petai hi'n awgrymu y gall rhywun "weithio allan" pa rhyw mae rhywun yn ei ffansio.  Mae'n bosib bod ei "ffrindiau hoyw" - os ydynt yn dal i fodoli ar ôl darllen ei herthygl - wedi'u synnu at ei beirniadaeth sbeitlyd a damniol ohonynt.

Ydi hi'n meddwl bod pobl yn deffro un bore ac yn penderfynu bod yn hoyw?  Gyda bobl nawddoglyd, anoddefgar fel hi yn hel clecs yn ddioglyd drwy'n bywydau cyhoeddus, pam ar y ddaear byddai unrhyw un yn dewis bod yn unrhyw beth ond heterorywiol?

Ymddengys bod Ms Turner yn byw mewn Cymru arall, lle mae bob dyn a menyw heterorywiol yn benderfynol ac yn gryf, ac eto'n llawn cydymdeimlo a gofal,  Yn ei byd hi, mae pob un hoyw yn amlwg yn bobl ddwl, ansicr na ellir dibynnu arnynt.  Mae'n rhaid ei bod yn braf byw mewn meddwl mor syml!

Yn ei datganiad rhyfeddol, mae'n gofyn, "A ydym yn poeni os yw ein gwleidyddion yn hoyw?"  Fy ateb i, Ms Turner, yw dim o gwbl, ond rwy'n poeni'n ddirfawr os yw rhai o'n sylwebyddion cyhoeddus yn bobl wawdlyd, rhagfarnllyd.

Yn gywir,

Geraint Hopkins

--------------------------------------------------------------

Syr,

Bwriad erthygl Lowri Turner 'However much I love my gay friends, I don't want them running the country, WM 27/01/06), oedd codi gwrychyn drwy ddefnyddio stereoteipiau difrïol o ddynion deurywiol a hoyw.

Mae wedi llwyddo yn yr ystyr bod rheidrwydd arnaf yn awr i ymateb.

Mae ei datganiad bod pobl deurywiol yn hanfodol anonest gan eu bod yn 'eistedd ar y ffens', yn enghraifft o'r darlun simplistig o berthynas gymhleth sy'n cael ei hybu gan y cyfryngau.  Mae'r delweddau hyn yn achosi gofid ymysg y rhai sy'n ceisio dod i delerau gyda hunaniaeth sy'n anghydnaws gyda'ch 'blychau'.  Efallai bod Simon Hughes yn enghraifft o un sy'n dioddef yn sgil ei fethiant i wybod sut i ddygymod â hualau'r cyfryngau!

Yn rhyfedd iawn, canlyniad ei damcaniaeth, bod bywydau dynion hoyw mor wahanol fel na fedrant ddeall na chydymdeimlo gyda bywydau pobl eraill, yw awgrymu bod dynion heterorywiol hefyd yn anaddas i lywodraethu.  Gan ddilyn ei rhesymeg gwallus, a yw hyn yn opsiwn yr ydych am i ni ei ystyried?

Mae cydymdeimlad mewn bywyd cyhoeddus, y gallu i roi yr hunan yn esgidiau rhywun arall a deall gwahanol effeithiau polisi, yn sgil gwerthfawr.  Yn anffodus, mae'n aml yn sgil sy'n cael ei dysgu wrth oresgyn gofidion.  Mae hyn yn gwyrdroi 'dadl' Lowri - ac yn golygu y dylem chwilio yn fwriadol am rai sydd heb ffitio i'ch 'norm' i'n llywodraethu.

Dr. A. Parken, Cyfarwyddydd, Stonewall Cymru

 

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth