Peidiwch â dioddef troseddu homoffobig - rhowch wybod amdano

Dyna’r neges sy’n cael ei chyflwyno fel rhan o ymgyrch neges matiau diod newydd sy’n cael ei lansio heddiw yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae’r ymgyrch yn annog mwy o bobl i roi gwybod am achosion o droseddau casineb homoffobig.

Bob blwyddyn, mae Heddlu Gogledd Cymru yn derbyn cwynion am droseddau casineb homoffobig – credir bod rhai yn deillio o yfed alcohol. Mewn ymdrech i roi diwedd i’r math yma o drosedd ac i annog mwy o bobl i roi gwybod amdano, mae Heddlu Gogledd Cymru a Stonewall Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i lansio ymgyrch a gefnogir gan yr Eisteddfod.

Gan ddechrau yn ardal Meirionnydd, cartre’r Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, mae matiau diod wedi cael eu cynhyrchu a’u dosbarthu i dai tafarnau a mannau eraill sy’n gwerthu alcohol ar draws ardal y llu mewn ymdrech i gadarnhau’r neges.

Bydd yr ymgyrch yn cael ei lansio gan Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru,  a Phrif Gwnstabl Dros Dro Heddlu Gogledd Cymru, Clive Wolfendale.

Meddai’r  Arglwydd Elis- Thomas: “Rwy’n cymeradwyo’r cydweithio rhwng Heddlu Gogledd Cymru a Stonewall Cymru, ac a gefnogir gan yr Eisteddfod, sy’n mynd i’r afael â throseddu casineb homoffobig mewn ardaloedd gwledig. Mae’n bwysig gwneud yn glir i’r rhai sy’n troseddu na fydd eu hymddygiad, nag unrhyw drosedd arall sy’n deillio o gasineb, yn cael ei oddef, gan annog y rhai sy’n dioddef troseddau o’r math hyn i gael yr hyder i roi gwybod am achosion wrth yr Heddlu.”

Mae neges ddwyieithog wedi ei harddangos ar y matiau diod sef:
"Mae cam-drin corfforol neu eiriol homoffobig yn drosedd.
Ni fydd Heddlu Gogledd Cymru yn goddef cam-drin homoffobig...a ddylech chi ddim chwaith...dywedwch wrthym.”

Meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt â’r Gymuned Stonewall Cymru: "Mae’n arbennig o galonogol fod yr Eisteddfod yn cefnogi’r fenter hon a fydd yn annog y rhai sy’n dioddef troseddau cam-drin homoffobig i roi gwybod am enghreifftiau lle y maen nhw’n byw - naill ai yn y ddinas, mewn tref neu mewn ardal wledig.

“Rwy’n gobeithio y bydd y rhai sy’n dioddef camdriniaeth homoffobig yn cael eu calonogi gan y fenter ac yn mynd ati i’w riportio. Gall ddioddefwyr roi gwybod yn uniongyrchol i’r heddlu ar y ffôn, neu, yn anhysbys, cant hefyd gymorth gan Gefnogaeth i Ddioddefwyr.”

Greg George yw Pennaeth Amrywiaeth Heddlu Gogledd Cymru ac mae wedi  cydweithio â Stonewall Cymru dros nifer o flynyddoedd. Meddai: “Rwy’n hynod o falch fod Heddlu Gogledd Cymru wedi parhau ei berthynas gwaith cryf â Stonewall Cymru trwy gynllunio a lansio’r mat diod. Mae problem sylweddol yn bodoli o beidio â rhoi gwybod am Droseddau Casineb Homoffobig a bydd y mat diod yn annog dioddefwyr i siarad â’r heddlu gan anfon neges glir na fydd Heddlu Gogledd Cymru yn goddef troseddau casineb homoffobig.”


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk