Pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn ‘Dweud eu Dweud’
yn Ne Orllewin Cymru

Efallai fod siarad yn braf, ond rydym hefyd yn credu bod angen gwrando!

Mae Stonewall Cymru yn cynnal digwyddiad Dweud eich Dweud ar ddydd Mawrth, Mehefin 22, dan nawdd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn eu pencadlys yng Nghaerfyrddin.

Mae croeso i bobl ddod draw ar gyfer unrhyw ran o’r digwyddiad rhwng 4pm ac 8pm, yn cynnwys galw ar ôl oriau gwaith. Bydd bwyd bys a bawd ar gael am ddim.

Dyma’r cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol i uno pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol o bob cwr o dde orllewin Cymru gyda darparwyr gwasanaethau i drafod materion lleol.

Ymysg y sesiynau bydd iechyd a gofal cymdeithasol; diogelwch cymunedol a throseddau casineb, addysg a materion gweithle ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol ledled Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot.

Bydd Cynghorau Sir, byrddau iechyd, yr heddlu, gwasanaethau tân ac achub a llawer mwy wrth law i glywed yn uniongyrchol am faterion sy’n codi i bobl leol, ac i ymateb.

Meddai swyddog polisi a phrosiectau Stonewall Cymru, Ele Hicks: “Mae’n bwysig i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol lleol gael ffordd o sicrhau nad yw eu hanghenion yn cael eu hesgeuluso mewn ardaloedd lle gwyddom eu bod yn dioddef camwahaniaethu a llai o fynediad at wasanaethau o gymharu gyda’u cymheiriaid heterorywiol.”

Ychwanegodd: “Mae’r digwyddiadau hyn yn ymateb i’r nifer o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol sy’n dweud wrthym nad ydynt yn gwybod sut i godi materion gyda’r darparwyr gwasanaethau, ac sydd yn aml yn teimlo y gall eu materion hwy gael eu hesgeuluso. Mae’r digwyddiad hwn yn wynebu’r bwlch drwy uno pobl i ganolbwyntio ar faterion cyfeiriadedd rhywiol.”

Mae digwyddiadau rhanbarthol eraill yn cael eu trefnu ar gyfer de ddwyrain, gogledd a chanolbarth Cymru ar gyfer 2010/11.

I gofrestru neu am fwy o wybodaeth ewch at: www.stonewallcymru.org.uk/dewudeichdweud; ebost: Eleanor.hicks@stonewallcymru.org.uk neu ffoniwch 02920 237744.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag: Ele Hicks, Swyddog Polisi a Phrosiectau ar 029 20 237744 neu Eleanor.hicks@stonewallcymru.org.uk 

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk