Ysgrifennu Datganiad i'r Wasg

Cyflwyniad

Mae datganiad i'r wasg yn ffordd ddelfrydol o ysgogi diddordeb yn y cyfryngau am ddigwyddiad neu ymgyrch gan eich sefydliad. Gall roi i'r newyddiadurydd yr holl wybodaeth sydd ei angen er mwyn cyhoeddi'r stori neu i'w ddilyn gyda gwybodaeth bellach.

Cyn dechrau...

Ystyriwch y pwyntiau canlynol

 • Pam ydych chi'n ysgrifennu datganiad i'r wasg? A yw'n gyfoes? A yw'n werth ei gofnodi?
 • Pwy yw eich cynulleidfa? Pa wybodaeth ydych chi am iddynt ei gael oddi wrth eich datganiad?

Ysgrifennu eich datganiad i'r wasg

1. Pennawd

 • Dylai eich pennawd fod yn fyr ac yn gofiadwy. Mae newyddiaduryddion yn derbyn cannoedd o ddatganiadau bob dydd felly rhaid i'r pennawd dynnu eu sylw ar unwaith.
 • Peidiwch â defnyddio'r gorffennol; bydd  hyn yn gwneud i'ch datganiad ymddangos fel 'hen newyddion.'

2. Y paragraff cyntaf

 • Pan yn strwythuro eich datganiad, cofiwch roi ffeithiau yn eu trefn, gan ddechrau gyda'r pwysicaf. Rhaid i'r paragraff cyntaf gynnwys eich prif bwyntiau. Os nad yw'n codi diddordeb newyddiadurydd ar unwaith ni fyddant yn gwastraffu amser yn darllen y gweddill.
 • Dylai eich paragraff cyntaf ateb y 5 cwestiwn canlynol bob amser

  Pwy? - pwy sy'n trefnu'r digwyddiad / ymgyrch

  Beth? - beth yw eich prif bwynt

  Ble? - lleoliad

  Pam? - pam ddylai pobl ymddiddori

  Pryd? - dyddiad/amser y digwyddiad

3. Prif gorff

 • Cadwch yn fyr. 250 o eiriau sy'n ddelfrydol
 • Dylai eich datganiad i'r wasg fod yn gryno ac wedi ei ysgrifennu mewn iaith glir. Rhaid osgoi defnyddio geiriau anghyfarwydd na chystrawenau astrus na fyddai pobl o'r tu allan i'ch sefydliad yn eu deall
 • Os ydych yn defnyddio acronymau neu dalfyriadau rhaid i chi eu sillafu'n llawn y tro cyntaf. Er enghraifft, ysgrifennwch 'lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD)' ac yna defnyddiwch yr acronym o hynny ymlaen
 • Ceisiwch gynnwys dyfyniadau oddi wrth uwch swyddog yn eich sefydliad y gall newyddiaduryddion ei ddefnyddio er mwyn cefnogi eich stori
  Sicrhewch bod pob brawddeg yn cynnwys un pwynt.

4. Cysylltiadau

 • Cofiwch gynnwys enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad ebost eich person cyswllt. Sicrhewch eu bod ar gael ac wedi eu briffio'n dda er mwyn dygymod ag unrhyw ymholiad gan y cyfryngau
 • Nodwch os oes cyfweliadau ar gael ac os oes gennych unrhyw luniau. Peidiwch â rhoi unrhyw luniau gyda'ch datganiad i'r wasg.

5. Nodiadau ar gyfer golygyddion

 • Dylai'r adran hon gynnwys gwybodaeth cefndir am eich sefydliad neu unrhyw wybodaeth sydd yn esbonio eich pwyntiau ymhellach.

Cliciwch yma i weld enghreifftiau o ddatganiadau i'r wasg gan Stonewall Cymru.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth