Dod allan

Beth yw 'dod allan'?

Cyfeirir at y broses o ddweud wrth eraill am eich rhywioldeb (neu 'gyfeiriadedd rhywiol') yn aml fel ‘dod allan’. Nid digwyddiad unigol yw dod allan o reidrwydd – gall pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol orfod dod allan nifer o weithiau yn ystod eu bywydau.

Nid oes un ffordd gywir o ddod allan fel person lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol. Efallai eich bod yn teimlo’n gysurus wrth fod yn agored am eich rhywioldeb gyda rhai pobl, ond nid gydag eraill. Gall bod yn agored gyda rhai pobl, megis teulu, ffrindiau neu gydweithwyr, fod yn anodd, ac mae’n gofyn am ddewrder. Gall ymateb pobl i rywun sy’n dod allan amrywio o fod yn gadarnhaol iawn, i lai o groeso. Pan fyddwch wedi penderfynu dweud wrth bobl am eich rhywioldeb, efallai y byddwch am ystyried sut i ddweud wrthynt. Rydym wedi nodi rhai pwyntiau am ddod allan, a chysylltiadau gyda llefydd lle gellir cael mwy o gyngor a chefnogaeth.

Pam dod allan?

Os ydych wedi dod i delerau gyda’ch rhywioldeb neu os ydych yn ei ystyried o hyd, gall fod yn anodd delio gyda hynny ar eich pen eich hun. Efallai y byddwch yn cyrraedd pwynt lle mae angen i chi drafod gyda rhywun, i gael cefnogaeth neu i rannu baich.

Peidiwch â theimlo dan bwysau i ddod allan – cymerwch eich amser. Chi yw’r unig un all wybod pryd y byddwch yn teimlo’n gysurus ac yn barod.

Mae cuddio eich rhywioldeb rhag pobl eraill yn aml yn golygu celwyddau ac esgus. Bydd angen i chi ystyried a yw cuddio’ch rhywioldeb yn fwy neu’n llai o straen na bod yn agored.

Os fyddwch yn penderfynu dod allan, ond eich bod yn ansicr o ymateb pobl eraill, gallech ystyried cysylltu gyda grŵp cefnogi yn gyntaf. Mae llinellau cymorth, grwpiau cymunedol ac asiantaethau ledled y wlad sydd ar gael i’ch cefnogi a’ch cynghori. Gweler isod am fwy o fanylion. Gallai hefyd fod yn ddechrau da i ddweud wrth un neu ddau o ffrindiau agos yn gyntaf, cyn dod allan gyda phobl eraill.

Pan fo pobl yn teimlo’n ddiogel wrth fod yn agored am fod yn lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol, gallant herio’r ystrydebau a’r rhagfarnau sydd gan eraill o bosib am gyfunrywioldeb. Gall eu cynorthwyo i adolygu eu hagweddau tuag at bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol, ac yn y tymor hir bydd o gymorth wrth daclo homoffobia (casineb neu ragfarn yn erbyn pobl hoyw).

Os fyddwch yn dod allan, ond yn derbyn adwaith negyddol, peidiwch ag anobeithio. Siaradwch gyda rhywun am fwy o gefnogaeth.

Yn gyffredinol, fodd bynnag, mae’n bosib y byddwch yn cael eich synnu pa mor gadarnhaol y gall y profiad o ddod allan fod. Ychydig iawn o bobl sy’n difaru dod allan, hyd yn oed os yw’n anodd ar y pryd.

Cysylltiadau a mudiadau i gael gwybodaeth a chefnogaeth

Am eich llinell gymorth neu fudiad cefnogaeth lesbiaidd, hoyw a deurywiol lleol, edrychwch yn ein hadran Fy Ardal i 

Cliciwch yma am we-dudalen Ymddiriedolaeth Terrence Higgins ar ddod allan (Saesneg yn unig).
Cliciwch yma am we-dudalen y Lesbian and Gay Foundation ar ddod allan (Saesneg yn unig).
Cliciwch yma am awgrymiadau LHDT Youth Scotland ar sut i ddod allan (Saesneg yn unig).
Cliciwch yma am we-dudalen Queer Youth Alliance ar ddod allan (Saesneg yn unig).


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth


Os na fedrwch ddod o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol ar y wefan hon, gallwch ffonio swyddfeydd Stonewall Cymru ar 029 20 237744 neu 01492 622202 neu linell wybodaeth Stonewall ar 08000 50 20 20 (Llun - Gwener 9:30am - 5:30pm) ac fe geisiwn eich cyfeirio at y man cywir.