Hyrwyddwyr Ysgolion

 

Mae rhaglen Hyrwyddwyr Ysgolion Stonewall Cymru yn rhan o ymgyrch Addysg i Bawb Stonewall, ac yn darparu cefnogaeth ac arweiniad penodol i ysgolion cynradd ac uwchradd er mwyn herio bwlio homoffobaidd a dathlu gwahaniaeth.  Mae ysgolion sy’n rhan o’r rhaglen yn cydweithio gyda ni a gyda’i gilydd, i herio bwlio homoffobaidd a hyrwyddo amgylchedd ddysgu diogel a chynhwysol i bob plentyn a pherson ifanc.

Cliciwch yma am gopi o daflen Hyrwyddwyr Ysgolion.

Buddiannau allweddol bod yn Hyrwyddwr Ysgolion

 • Offeryn meincnodi unigryw i gynorthwyo eich ysgol wrth flaenoriaethu gwaith o ran taclo a herio bwlio ac iaith homoffobaidd
 • Person cyswllt penodol yn Stonewall Cymru, i roi cefnogaeth ac arweiniad
 • Pecyn rhad ac am ddim o adnoddau poblogaidd Stonewall Cymru i ddechrau eich gwaith gwrth-fwlio homoffobaidd yn eich ysgol
 • Pris gostyngol ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Y pris gostyngol yw £150 + TAW ar gyfer ½ diwrnod a £250 + TAW ar gyfer diwrnod cyfan
 • Mynediad rhad ac am ddim at ein seminarau arfer da, i glywed a rhannu arfer da a derbyn cyflwyniadau gan Stonewall ar y Canllawiau Addysg diweddaraf
 • Blaenoriaeth a gostyngiad wrth gofrestru ar gyfer cynhadleddau blynyddol Stonewall, Addysg i Bawb a Gweithle
 • Y newyddion diweddaraf oddi wrthym ni ac aelodau eraill, yn cynnwys e-fwletinau, a mynediad cynnar at adnoddau ysgol arloesol, ymchwil Stonewall a chanllawiau arfer da
 • Cyfleoedd rhwydweithio gydag aelodau eraill o staff ysgolion o bob cwr o’r wlad sy’n rhan o’r gwaith hwn
 • Brandio ar y cyd, yn cynnwys defnydd ecsgliwsif o logo Hyrwyddwyr Ysgolion Stonewall Cymru ar gyfer gohebiaeth fewnol ac allanol
 • Mynediad am bris gostyngol at Raglenni Arweiniad Stonewall
 • Un hysbyseb rhad ac am ddim ar safle swyddi Stonewall, Cyflogwyr Balch

Pam ymuno gyda rhaglen Hyrwyddwyr Ysgolion?

 • Canllawiau Estyn.  Nodir bod anghenion dysgu ychwanegol gan blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o ddioddef bwlio homoffobaidd, sy’n ffurfio rhan o les cyffredinol y plentyn neu berson ifanc.  Arolygir hyn drwy nifer o gwestiynau allweddol, a bydd gofyn i ysgolion ddarparu tystiolaeth o’r ffordd y maent yn atal a thaclo’r mathau hynny o fwlio a chamwahaniaethu.
 • Dyletswydd ysgolion i amddiffyn pob disgybl. Mae naw o bob deg athro uwchradd a dros ddau o bob pump athro cynradd yn dweud bod disgyblion, beth bynnag eu cyfeiriadedd rhywiol, yn dioddef bwlio, galw enwau neu aflonyddu homoffobaidd. Ymysg y rhai sy’n cael eu heffeithio mae bechgyn sy’n ymdrechu yn eu gwaith academaidd, merched sy’n ‘ymddwyn fel bechgyn’, disgyblion â rhieni hoyw, ac yn aml unrhyw un sy’n cael ei weld ychydig yn wahanol.
 • Newidiadau yn y gyfraith sy’n gofyn i ysgolion gymryd camau rhagweithiol. Cyflwynodd Deddf Cydraddoldeb 2010 ddyletswydd newydd ar ysgolion yn gofyn iddynt daclo materion fel bwlio homoffobaidd ac amddiffyn y rhai sydd o bosib yn ei ddioddef. Bydd cyfranogi yn y rhaglen yn eich cynorthwyo i gydymffurfio gyda’r Ddeddf.
 • Blaenoriaeth y llywodraeth i daclo bwlio homoffobaidd.
 • Mae Parchu Eraill, Canllawiau Gwrth-fwlio Llywodraeth Cymru 2011 yn tynnu sylw at fwlio homoffobaidd.  Mae’n nodi bod “angen i ysgolion gymryd camau gweithredol at daclo bob math o fwlio, yn cynnwys bwlio homoffobaidd. Dylai ysgolion weithredu i atal bwlio, yn ogystal ag ymateb i ddigwyddiadau sy’n codi. Mae agwedd ataliol at fwlio yn golygu bod ysgolion yn diogelu lles eu disgyblion, ac mae dyletswydd ar ysgolion i wneud hynny dan Adran 175 o Ddeddf Addysg ac Arolygiadau 2006. Mae hefyd yn golygu bod ysgolion yn chwarae eu rhan wrth greu cymdeithas lle mae pobl yn trin ei gilydd gyda pharch.”


Cwestiynau Cyffredin

Sut mae bwlio homoffobaidd yn effeithio ar lwyddiant, cyrhaeddiad a phresenoldeb pobl ifanc?

Canfu Yr Adroddiad Ysgol, ymchwil Stonewall i brofiadau dros 1,100 o ddisgyblion ysgol uwchradd, bod saith o bob deg disgybl hoyw a oedd wedi dioddef bwlio homoffobaidd yn dweud i hynny effeithio ar eu gwaith ysgol. Roedd hanner y rhai a oedd wedi dioddef bwlio homoffobaidd wedi osgoi mynd i’r ysgol mwy na chwech o weithiau.

Sut mae cyrraedd at hyfforddiant i’r holl staff?

Mae bod yn aelod o raglen Hyrwyddwyr Ysgolion Stonewall Cymru yn eich galluogi i dderbyn hyfforddiant o safon uchel i’r holl staff am bris gostyngol. Mae’r hyfforddiant yn cynnwys sut i atal a thaclo bwlio homoffobaidd ac iaith homoffobaidd, a sut i siarad am deuluoedd gwahanol a phobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn y cwricwlwm.
Rydym am wybod sut i gynnwys pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn y cwricwlwm, a sut i drafod teuluoedd gwahanol; pa adnoddau sydd ar gael?
Ymysg ein hadnoddau ar gyfer ysgolion uwchradd mae ein DVD FIT sy’n ffordd berffaith o drafod cyfeiriadedd rhywiol a bwlio homoffobaidd wrth ochr Oh No Not The Gay Thing, sy’n cynnwys syniadau gwersi ar sut i gynnwys cyfeiriadedd rhywiol ledled y cwricwlwm. Bydd ein deunyddiau Teuluoedd Gwahanol yn eich galluogi i siarad am bob math o deuluoedd gwahanol, yn cynnwys y rhai gydag aelod o’r teulu yn lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol, mewn ffordd briodol i oedran cynradd.

Costau

Pris aelodaeth o’r rhaglen yw £200 + TAW y flwyddyn ar gyfer ysgolion uwchradd, academïau uwchradd ac ysgolion uwchradd annibynnol a rhydd, a £100 + TAW y flwyddyn ar gyfer ysgolion cynradd, academïau cynradd ac ysgolion cynradd annibynnol a rhydd.

Ymuno

Mae’n rhwydd iawn ymuno gyda’r rhaglen Hyrwyddwyr Ysgolion. Llenwch y ffurflen isod a’i dychwelyd. Bydd ein tîm Cyllid yn prosesu eich tâl aelodaeth a bydd aelod o’r tîm Addysg yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod cychwynnol.

Ffurflen Gais Hyrwyddwyr Ysgolion

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech siarad gydag aelod o’n tîm cyn gwneud cais, anfonwch ebost at education@stonewallcymru.org.uk neu ffoniwch 02920 347007


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

Education
e-bulletin signup


Banc gwybodaeth