What to look out for in party election manifestos
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
People sitting around a table

Beth i edrych allan amdani yn faniffestos y pleidiau ar gyfer yr etholiad

Dim ond ychydig dros wythnos sydd ar ôl tan ddiwrnod y bleidlais ar gyfer yr etholiad cyffredinol hwn.

Mae pob un o’r prif bleidiau gwleidyddol bellach wedi cyhoeddi eu maniffestos. Mae’r rhain yn dweud wrthym beth mae’r partïon hyn am ei wneud os ydyn yn cael y cyfle i ffurfio llywodraeth nesaf y DU.

Mae angen inni ddal gafael ar yr hyn yr ydym wedi’i gyflawni eisoes a pharhau i wthio ymlaen.

Trwy gydol yr ymgyrch etholiadol hon, rydym wedi bod yn annog pob plaid i ymrwymo i ddiogelu a gwella hawliau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT). Er ein bod wedi gwneud rhywfaint o gynnydd anhygoel dros y 30 mlynedd diwethaf, mae angen i ni ddal gafael ar yr hyn yr ydym wedi’i gyflawni eisoes a pharhau i wthio ymlaen.

Dyna pam yr ydym wedi ysgrifennu ein maniffesto ein hunain. Rydym eisiau i chi ddefnyddio hwn i ofyn cwestiynau o’ch ymgeiswyr yn eich ardal am yr hyn y byddant yn ei wneud i gefnogi cydraddoldeb LHDT. P’un a yw’n ymwneud â thaclo’r cynnydd mewn troseddau casineb gwrth-LHDT, gwneud gwasanaethau iechyd yn fyw cynhwysol, neu fynd i’r afael ag anghydraddoldebau byd-eang, mae ein maniffesto yn amlinellu’r niferoedd o ffyrdd y mae angen i ni symud ymlaen i wireddu cydraddoldeb LHDT. Mae hyn yn ffordd gadarn y gallwn gadw cydraddoldeb ar yr agenda gwleidyddol. 

Cyn i chi fynd ati i wneud hyn, efallai y byddwch am wybod beth yn union y mae’r gwahanol bleidiau wedi’i ddweud am gydraddoldeb LHDT yn eu maniffesto. Er mwyn ei gwneud yn haws, rydym wedi tynnu sylw at adrannau perthnasol maniffestos cenedlaethol pob prif blaid isod. Mae hwn yn amlinellu lle maent yn sôn am bobl LHDT, cydraddoldeb LHDT a hawliau dynol.

Tra byddwch yn darllen drwy’r rhain, mae’n bwysig cofio bod y maniffestos yma yn nodi polisïau blaenllaw’r pleidiau – er efallai nid yw rhywbeth wedi’i gynnwys yn faniffesto’r blaid, nid yw o anghenraid yn golygu na fydd yn cael ei gyflawni os cânt eu hethol.

Oherwydd bod yr etholiad hwn ar gyfer senedd newydd y DU a llywodraeth newydd y DU yn San Steffan, a fydd yn gyfrifol am bob polisi sy’n ymwneud â Lloegr a rhai sy’n ymwneud â Chymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, bydd maniffestos y rhan fwyaf o bleidiau yn canolbwyntio ar Loegr neu ar gynigion ar gyfer y DU yn ei gyfanrwydd. Bydd Stonewall yn parhau i weithio gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru, senedd yr Alban a gyda’n partneriaid yng Ngogledd Iwerddon, i gyflawni ein nodau – ar draws iechyd, addysg, cydraddoldeb traws a mwy – yn y gwledydd hynny.

Ceidwadwyr (fersiwn hygyrch) – tudalen 48 (hawliau dynol), 13, 20 a 53 (cydraddoldeb LHDT)

Plaid Werdd (fersiwn hygyrch) – tudalennau 61-63 (hawliau dynol a cydraddoldeb LHDT)

Llafur – tudalen 32 (iechyd), 65 – 69 (hawliau dynol a cydraddoldeb LHDT)

Democratiaid Rhyddfrydol (fersiwn hygyrch) – tudalen 33 (addysg), 54-60 (iechyd), 75-81 (cydraddoldeb LHDT ac hawliau dynol), 92 a 93 (tramor)

Plaid Cymru (fersiwn Saesnegfersiwn Cymraeg) –  tudalennau 76-77 (hawliau dynol a cydraddoldeb LHDT)

Scottish National Party (fersiwn hygyrch) – tudalennau 43-44 (hawliau dynol) a 46 (cydraddoldeb LHDT)

 

Darganfyddwch pwy yw eich ymgeiswyr lleol a holwch ble maent yn sefyll dros gydraddoldeb LHDT. 

Mae'r etholiad yma yn gyfle i ni ddewis pa fath o wlad rydym eisiau byw ynddo. Codwch eich llais a #DewchAllaniBleidleisio ar 12 Rhagfyr.