Stonewall Cymru | Our Priorities
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Ein Blaenoriaethau

Grymuso unigolion 

Unigolion sy'n gwneud i newid ddigwydd. Byddwn ni'n cefnogi unigolion i ddysgu sut y gallan nhw wneud gwahaniaeth i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn eu gwaith, eu cartref a'u cymunedau. Byddwn ni'n rhoi'r offer a'r hyder i bobl gysylltu ag eraill yn eu cymunedau, i ddylanwadu arnynt ac i'w galluogi, drwy herio bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd, dathlu gwahaniaethau a chynnwys rhagor o fodelau rôl a'u gwneud yn fwy gweladwy. Byddwn ni'n grymuso pobl o bob oed a chefndir i fod yn fodelau rôl a chynghreiriaid lle bynnag maen nhw'n byw, yn gweithio, yn cymdeithasu neu'n addoli. Byddwn ni'n eu cefnogi, a'r bobl maen nhw'n eu cyrraedd, i fod yn nhw eu hunain a chyrraedd eu llawn botensial. Byddwn ni'n gwerthfawrogi'r holl unigolion rydyn ni'n gweithio gyda nhw, a byddwn ni'n rhannu ein harbenigedd yn ogystal â dysgu oddi wrthyn nhw a'u profiadau.

Gweddnewid sefydliadau 

Mae gan sefydliadau bŵer a dylanwad. Byddwn ni'n cyrraedd rhagor o bobl ac yn cael mwy o effaith drwy weddnewid sefydliadau a chreu diwylliant o gynnwys a derbyn. Byddwn ni'n gweithio gyda phob sefydliad, gan gynnwys gweithleoedd, ysgolion, darparwyr gofal iechyd, clybiau chwaraeon a sefydliadau crefyddol, yng ngwledydd Prydain a thramor, er mwyn sicrhau eu bod yn cynnig amgylcheddau cynhwysol, cyfartal sy'n ysbrydoli pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.
Byddwn ni hefyd yn gweithio gyda sefydliadau i'w galluogi i ddeall y buddion enfawr y gall pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws eu cynnig i'w sefydliadau. Gall dewis gwahanol o brofiadau a safbwyntiau helpu sefydliadau i ffynnu. Byddwn ni'n helpu sefydliadau i gydnabod gwerth y safbwyntiau gwahanol hyn a'r buddion y gallan nhw eu cynnig i'w gweithwyr, defnyddwyr y gwasanaethau ac aelodau o'r gymuned.

Newid agweddau 

Byddwn ni'n mynd yn ddyfnach i'n cymunedau nag erioed o'r blaen i gyrraedd pobl nad ydyn ni wedi ymwneud â nhw o'r blaen, gan gynnwys pobl o gymunedau crefyddol, gwledig a phobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. Byddwn ni'n gweithio gyda'r cymunedau hyn, a phartneriaid a chynghreiriaid sy'n agos i'r cymunedau yma, i ddangos y cryfderau sydd gan ein gwahaniaethau i'w cynnig, a gadael i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, yma a thramor, wybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.

Byddwn ni'n gweithio i sicrhau bod cynghreiriaid a modelau rôl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn weladwy ym mhob agwedd ar fywyd cyhoeddus er mwyn creu amgylchedd sy'n galluogi pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws i chwarae rhan lawn mewn cymdeithas. Er mwyn cael byd lle mae pawb, ym mhob man, yn rhydd i fod yn nhw eu hunain, byddwn ni'n gweithio gyda'n gilydd, fel cymunedau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws amrywiol, a gyda'n cymunedau yn ehangach, er mwyn newid agweddau pobl.

Newid deddfau

Byddwn ni'n parhau i ymgyrchu a lobïo'r llywodraeth i newid deddfau nad ydyn nhw'n sicrhau cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, neu ddeddfau nad ydyn nhw'n mynd yn ddigon pell. Er y cynnydd da sydd wedi ei wneud i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol mewn cyfraith, mae pobl draws yn dal i fod heb y fframwaith cyfreithiol cywir i'w galluogi nhw i fod yn nhw eu hunain. Byddwn ni'n ymladd i sicrhau bod y deddfau sy'n effeithio ar bobl draws yn cael eu hadolygu a'u diwygio gan y llywodraeth. Byddwn ni'n gweithio ochr yn ochr gyda'r llywodraeth i sicrhau nad ydyn nhw'n llaesu dwylo o ran hawliau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ac i sicrhau fod pawb, ym mhob man, yn rhydd i fod yn nhw eu hunain.