How to respond: Wales' LGBTQ+ Action Plan consultation | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Welsh Parliament building - Senedd

Sut i ymateb: Ymgynghoriad Cynllun Gweithredu LHDTC+ Cymru

Ar ddiwedd mis Gorffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun Gweithredu LHDTC+ drafft, a dechreuodd ofyn i’r cyhoedd am eu safbwyntiau. Mae’r ymgynghoriad yn rhoi cyfle i chi gael dweud eich dweud ar yr hyn gall y Llywodraeth ei wneud i wella bywydau pobl LHDTC+ yng Nghymru.

Gofynnwn i chi ddod allan dros gydraddoldeb i bob person LHDTC+, a helpu i wneud y Cynllun mor effeithiol â phosib.

Ansicr ble i ddechrau?

Mae ymateb i’r ymgynghoriad yn hawdd ac yn syml. Rydyn ni wedi llunio’r blog yma i’ch helpu i lenwi’r ymgynghoriad, gan amlinellu’r cwestiynau gallwch chi eu hateb, a rhai o’r pethau mae’n bosib y byddwch chi am eu cynnwys yn eich ymateb.

Cofiwch annog eich ffrindiau, eich cydweithwyr, a’ch teulu i gefnogi’r Cynllun ac i ymateb i’r ymgynghoriad. Mae’n hanfodol bod lleisiau pobl LHDTC+ a’u cynghreiriaid yn cael eu clywed, a’u bod yn helpu i siapio Cynllun Gweithredu LHDTC+ Cymru.

Mae gan bob un ohonon ni ran i’w chwarae yn creu Cymru gyfartal.

Cwestiynau

Cwestiynau 1, 2 a 3 – Camau a Nodau

Mae tri chwestiwn cyntaf yr ymgynghoriad yn gofyn a ydych chi’n meddwl y bydd y Cynllun Gweithredu yn cynyddu cydraddoldeb i bobl LHDTC+ yng Nghymru, beth ydych chi’n meddwl dylai blaenoriaethau’r Cynllun fod, a beth fyddech chi’n dymuno ei ychwanegu neu ei dynnu o’r Cynllun drafft.

Mae’r cwestiynau yma’n rhoi cyfle gwych i chi feddwl am sut rydych chi am groesawu’r Cynllun. Efallai y byddwch chi am ddefnyddio’r gofod yma i bwysleisio pa mor bwysig yw hi bod y Cynllun yn gweithio i bawb sy’n LHDTC+, ynghyd ag ystyried ei effaith arnoch chi a phobl LHDTC+ eraill yng Nghymru, gan roi eich safbwynt a’ch profiadau eich hunan ar beth sy’n bwysig i chi.

Er enghraifft, ydych chi wedi profi gwahaniaethu oherwydd eich hunaniaeth neu gyfeiriadedd LHDTC+? Os felly, ydych chi’n meddwl y byddai’r Cynllun yn gwella’r sefyllfa yma, neu yn ei hatal rhag digwydd eto? Drwy feddwl am y Cynllun yn y ffordd yma, gallai helpu i wneud y polisi yn ystyrlon i’ch bywyd chi ac eraill.

Wrth ateb y cwestiynau yma, gallwch gyfeirio’n gyffredinol at y Cynllun, neu ganolbwyntio ar y meysydd yn y Cynllun y mae gennych fwyaf o ddiddordeb ynddynt, neu brofiad byw ohonynt. Os ydych chi’n bwriadu ysgrifennu ymateb hirach, efallai y byddai’n ddefnyddiol rhannu’ch ateb yn ôl themâu. Mae chwe thema’r Cynllun fel a ganlyn: Hawliau Dynol a Chydnabyddiaeth; Diogelwch; Cartref a Chymunedau; Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Addysg; a’r Gweithle.

Cwestiynau 4, 5 a 6 – Ymarferoldeb a Chroestoriadedd

Mae’r tri chwestiwn nesaf yn ymwneud ag ymarferoldeb a darparu adnoddau ar gyfer y Cynllun, ac ar groestoriadedd. Mae croestoriadedd yn cyfeirio at y ffordd mae ein hunaniaethau yn croestorri gyda’i gilydd, a sut maen nhw’n amrywio profiadau pobl o ormes a gwahaniaethu. Yma, efallai y byddai’n ddefnyddiol edrych ar ffactorau fel amserlen y cynllun, gan ystyried a ydych chi’n meddwl eu bod nhw’n realistig neu’n gyraeddadwy, neu hyd yn oed holi am y gyllideb a ddyrannwyd i wireddu camau’r Cynllun.

Mae Cwestiynau 4 a 5 yn gofyn am yr heriau a allai effeithio ar gyflawni nodau’r Cynllun, a pha adnoddau fydd eu hangen i wireddu’r Cynllun.

Mae Cwestiwn 6 yn canolbwyntio ar groestoriadedd, gan ofyn a yw’r Cynllun yn cynnwys pobl sy’n cael eu hymyleiddio ar sail sawl nodwedd hunaniaeth, fel pobl o liw LHDTC+, pobl anabl LHDTC+, ymhlith eraill. Yma, mae darparu profiad byw yn hollbwysig. A yw’r Cynllun yn adlewyrchu eich hunaniaeth chi? Ac os nad yw, sut gallai siarad yn well â holl aelodau’r gymuned LHDTC+? Gallai fod yn ddefnyddiol ystyried a oes profiadau ar goll o’r Cynllun. Mae’n bwysig nodi yma, os nad ydych chi’n arddel un o’r hunaniaethau yma, yn eich rôl fel cynghreiriad byddai’n werthfawr darllen drwy elfennau’r Cynllun sy’n cynnwys profiad byw grwpiau wedi’u hymyleiddio a/neu siarad â theulu a ffrindiau sy’n adlewyrchu’r grwpiau yma, i glywed eu profiad byw nhw.

Cwestiynau 7 - 10

Mae’r cwestiynau yma’n fwy penodol ac yn holi am yr effaith a ragwelir y bydd y Cynllun yn ei chael ar y Gymraeg, ac ar y defnydd o’r term LHDTC+ at ddibenion y Cynllun. Yma, mae’n bwysig ystyried a fydd effaith ar y Gymraeg mewn unrhyw ffordd gadarnhaol neu negyddol. Efallai y byddai’n werth ystyried a yw’r Cynllun yn siarad yn ystyrlon â siaradwyr Cymraeg, os mai Cymraeg yw eich iaith gyntaf ai peidio. Mae Cwestiwn 9 yn gofyn os mai’r acronym a awgrymir ar gyfer y Cynllun, sef LHDTC+, yw’r derminoleg gywir i’w defnyddio. Os ydych chi’n cytuno â hyn, neu os ydych chi’n meddwl y byddai terminoleg arall yn fwy cywir a chynhwysol, yna nodwch hyn yma.

Mae Cwestiwn 10 yn rhoi cyfle i chi gyflwyno unrhyw safbwyntiau neu awgrymiadau eraill sydd heb eu rhannu yn eich atebion hyd yma. Er enghraifft, oes meysydd o brofiad LHDTC+ sydd heb eu cynnwys yn y Cynllun, neu oes rhywbeth arall rydych chi’n meddwl y gallai’r Llywodraeth ei wneud i wella cydraddoldeb i bobl LHDTC+ yng Nghymru? Os felly, nodwch hynny yma. Mae hwn yn gyfle gwych i gynnig safbwyntiau newydd i’r Cynllun presennol.

Mae’n bwysig bod y Cynllun yma’n siarad ar ran holl bobl LHDTC+ Cymru, ac felly mae’n bwysig os oes gennych brofiad o’r Gymraeg eich bod yn nodi yma sut mae’r Cynllun yn siarad ar eich rhan chi.

Gobeithio y bydd y canllaw yma i’r ymgynghoriad yn ddefnyddiol i chi, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy: cymru@stonewall.cymru, a gallwn helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.