Adroddiad Ysgol Cymru (2017) | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Stonewall School Champions © Emli Bendixen

Adroddiad Ysgol Cymru (2017)

Profiadau pobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn ysgolion Cymru

  • Mae dros hanner o bobl ifanc LHDT Cymru (54 y cant) - gan gynnwys 73 y cant o ddisgyblion traws -  yn cael eu bwlio am fod yn lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu’n draws.

  • Mae dau ymhob pump o bobl ifanc draws (41 y cant) wedi ceisio lladd eu hunain ar ryw adeg.

  • Dylai’r ymchwil newydd yma fod yn alwad i weithredu i ysgolion, awdurdodau lleol, llywodraeth a gwleidyddion.

Mewn partneriaeth â’r Ganolfan Ymchwil Teulu ym Mhrifysgol Caergrawnt gynhaliwyd arolwg gyda mwy na 3,700 o bobl ifanc sy’n lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu’n draws wledydd Prydain. Mae Adroddiad Ysgol Cymru 2017 yn dangos y canlyniadau gan bobl ifanc LHDT ar draws Cymru sydd rhwng 11 ac 19 oed.

Mae’r astudiaeth yma’n dangos, er bod rhai pobl ifanc LHDT yng Nghymru yn cael eu derbyn, bod bwlio, gwahaniaethu ac eithrio yn rhan o fywydau bob dydd llawer ohonynt.

Llwythwch yr adroddiad i lawr

Adroddiad Ysgol Cymru (2017)

Canfyddiadau Allweddol

  • Mae dros hanner disgyblion LHDT Cymru (54 y cant) – gan gynnwys 73 y cant o ddisgyblion traws – yn cael eu bwlio am fod yn lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu’n draws yn yr ysgol.
  • Mae naw ymhob deg o ddisgyblion LHDT (90 y cant) yn clywed ymadroddion fel ‘mae hynna mor gay’ neu ‘rwyt ti mor gay’ yn rheolaidd.
  • Mae bron i dri ymhob pump o ddisgyblion LHDT yn ysgolion Cymru (56 y cant) yn dweud bod eu hysgolion yn datgan bod bwlio homoffobaidd a deuffobaidd yn annerbyniol, ond dim ond un ymhob tri (33 y cant) sy’n dweud bod eu hysgolion yn datgan bod bwlio trawsffobaidd yn annerbyniol.
  • Dim ond un ymhob chwech o ddisgyblion LHDT (16 y cant) sydd wedi cael dysgu am ryw diogel yng nghyd-destun perthnasoedd rhwng cyplau o’r un rhyw.
  • Mae tri ymhob pedwar o bobl ifanc draws (77 y cant) wedi niweidio’u hunain yn fwriadol ar ryw adeg. O blith disgyblion lesbiaidd, hoyw a deurywiol nad ydyn nhw’n draws, mae tri ymhob pump (61 y cant) wedi hunan-niweidio.
  • Mae dau ymhob pump o bobl ifanc draws (41 y cant) wedi ceisio lladd eu hunain ar ryw adeg. O blith disgyblion lesbiaidd, hoyw a deurywiol nad ydyn nhw’n draws, mae un ymhob pedwar (25 y cant) wedi ceisio lladd eu hunain.

Beth ddywedodd disgyblion

Ges i fy mwlio yn y coleg am fod yn draws, a wnaethon nhw ddim byd. Ges i fy mwlio achos fy nillad, a wnaeth neb ddim byd ond chwerthin efo nhw.

MORGAN, 17, COLEG ADDYSG BELLACH

Roedd pobl yn fy ngwthio i yn y coridor, yn fy nghicio i, a phan fyddwn i’n crio fe fydden nhw’n dweud fy mod i’n ‘nervous wreck’. Dw i ddim wir wedi dod dros y peth ers hynny.

JAMIE, 17, COLEG CHWECHED DOSBARTH

Does dim byd am faterion LHDT wedi cael ei drafod mewn ffordd bositif yn yr ysgol erioed.

ANNA, 13, YSGOL UWCHRADD

Beth allwch chi ei wneud

Rhannwch ein fideo