Chwaraewch Ran

Addysg Bellach

Trosolwg

Nid dim ond myfyrwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws gaiff eu heffeithio gan fwlio neu iaith homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd – gall unrhyw un a gaiff ei ystyried yn wahanol gael ei dargedu. Gall colegau Addysg Bellach, gyda'u myfyrwyr amrywiol, fod yn llefydd heriol iawn ar gyfer mynd i'r afael â'r materion hyn.

Yn aml, mae myfyrwyr o bob oed a diwylliant, ynghyd â lefelau gwahanol o ddealltwriaeth, i'w cael mewn colegau. Gall myfyrwyr fod yn cymryd cyrsiau llawn amser neu ran amser, ymweld â'r coleg ar gyfer cyrsiau byr neu gyrsiau untro, yn gwneud profiad gwaith neu'n dysgu o bell. Mae hyn yn golygu nad oes un ffordd syml o hyrwyddo amrywiaeth mewn coleg ac mae'r dulliau o wneud hyn yn aml yn wahanol i'r dulliau a ddefnyddir mewn ysgolion uwchradd a chweched dosbarth.

Efallai y bydd myfyrwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws wedi profi bwlio yn yr ysgol. Yn ôl Yr Adroddiad Ysgol, mae un ymhob tri pherson ifanc hoyw sy'n cael ei fwlio yn ystyried newid eu cynlluniau addysg i'r dyfodol oherwydd y bwlio, er enghraifft, drwy benderfynu peidio â mynd i'r brifysgol neu'r coleg. Bydd colegau sy'n cymryd camau i drechu bwlio homoffobaidd ac sy'n hyrwyddo eu gwaith yn y maes yma, yn annog y bobl ifanc yma i barhau mewn addysg ac i wneud cais i astudio yn eu sefydliadau.

Pam ddylai fy ngholeg i ymaelodi?

Mae dyletswydd ar golegau i atal ac ymdrin â phob math o fwlio, gan gynnwys bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd, a dydyn nhw ddim yn gallu gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol, cyfeiriadedd rhywiol tybiedig, hunaniaeth rhywedd na hunaniaeth rhywedd dybiedig, yn erbyn myfyrwyr, athrawon nac aelodau eraill o'r staff.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i golegau fod yn rhagweithiol wrth atal bwlio a chreu amgylchedd dysgu sy'n cefnogi pob myfyriwr. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff cyhoeddus, gan gynnwys colegau, gael gwared ar wahaniaethu, hyrwyddo cydraddoldeb a meithrin perthynas dda rhwng pobl – mae hyn yn golygu atal a thaclo bwlio a iaith homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd a thrafod gwahaniaeth yn y coleg.

Byddwch yn helpu'ch myfyrwyr i wireddu eu potensial. Mae dathlu gwahaniaeth a thaclo bwlio lesbiaid, hoyw, deurywiol a thraws yn helpu i hyrwyddo amgylchedd i fyfyrwyr sy'n creu'r cyfleoedd gorau posibl ar gyfer dysgu a datblygu. Drwy weithio gyda Stonewall Cymru i liniaru niwed gwaethaf bwlio homoffobaidd a hunaniaeth rhywedd, gallwch helpu i wthio'ch myfyrwyr tuag at eu nodau academaidd.

Byddwch yn rhoi'r grym yn nwylo eich staff. Gall fod yn heriol taclo bwlio homoffobaidd ac ystrydebu rhyweddol mewn colegau. Mae naw ymhob deg athro yn dweud nad ydyn nhw wedi cael unrhyw hyfforddiant penodol ar sut i daclo bwlio homoffobaidd. Gall Stonewall Cymru rymuso eich athrawon drwy roi cyngor arbenigol a phwrpasol iddynt.