Awdurdodau Lleol | Cymru
Chwaraewch Ran

Awdurdodau Lleol

Trosolwg

Mae ymchwil Stonewall Cymru yn dangos bod bwlio homoffobaidd yn gyffredin iawn yn ysgolion Prydain gyda naw deg naw y cant o bobl ifanc hoyw yn clywed ymadroddion fel 'mae hynny mor gay' a 'ti mor gay' yn yr ysgol. Mae awdurdodau lleol yn chwarae rôl allweddol wrth fynd i'r afael â bwlio lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Rydyn ni'n gweithio gydag awdurdodau lleol drwy raglen Hyrwyddwyr Addysg i ddarparu cymorth a chyngor penodol iddynt ar helpu eu hysgolion lleol. Drwy bartneriaeth â Stonewall, elusen lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws fwyaf Ewrop, mae awdurdodau lleol yn gweithio i sefydlu ffyrdd o fynd i'r afael â bwlio lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac yn hyrwyddo amgylchedd dysgu diogel a chynhwysol i bob plentyn a pherson ifanc.

Ers lansio'r rhaglen yng Nghymru yn 2014, mae un ymhob tri awdurdod lleol yng Nghymru wedi ymaelodi fel Hyrwyddwyr Addysg ac wedi dangos eu hymrwymiad i fynd i'r afael â phroblem fwlio lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws mewn ysgolion.

Pam ddylai fy Awdurdod Lleol ymaelodi?

Byddwch wedi'ch paratoi ar gyfer arolygiadau Estyn a gofynion cyfreithiol eraill. Gyda Deddf Cydraddoldeb 2010, cyflwynwyd dyletswydd ar gyrff cyhoeddus am y tro cyntaf i fynd i'r afael â materion fel bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd ac amddiffyn y rhai a allai fod yn ei wynebu. Bydd cymryd rhan yn y rhaglen yn eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r Ddeddf. Yn ystod arolygiadau o awdurdodau lleol, mae arolygwyr Estyn yn gwerthuso i ba raddau y gofelir am bob person ifanc ag anghenion ychwanegol, ac a ydyn nhw'n cael eu trin yn deg, ac â pharch, ac i ba raddau y mae awdurdodau yn gwrando ar eu llais. Mae'r arolygwyr yn edrych ar bolisïau gwrth-fwlio a sut mae'r awdurdod yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Byddant hefyd yn gwerthuso pa mor dda mae'r awdurdod yn bodloni anghenion pob person ifanc. Os gwelir bod bwlio neu driniaeth annheg yn cael effaith andwyol ar iechyd a lles, dysgu neu gyflawniad pobl ifanc, bydd hyn yn cael ei ystyried wrth benderfynu ar y gwerthusiad ac argymhellion cyffredinol.

Byddwn yn mynd i'r afael ag anghenion drwy waith ymgynghori a byddwn yn cynnig cynllun gweithredu i awdurdodau lleol ar gyfer ein partneriaeth, sy'n golygu y byddwch yn helpu eich ysgolion a'ch myfyrwyr i wireddu eu potensial llawn. Mae dathlu gwahaniaeth a thaclo bwlio lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn helpu i hyrwyddo'r amgylchedd gorau posibl ar gyfer dysgu a datblygu. Gall bwlio lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws gael effaith niweidiol iawn ar brofiad ysgol pobl ifanc. Mae un ymhob tri disgybl hoyw yn profi bwlio sy'n eu harwain i newid eu cynlluniau addysg i'r dyfodol ac mae tri ymhob pump yn dweud bod bwlio yn niweidio eu perfformiad academaidd. Drwy weithio gyda Stonewall i liniaru niwed gwaethaf bwlio lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, gallwch helpu i wthio'ch ysgolion a'ch myfyrwyr ymhellach.

Byddwch yn rhoi'r grym yn nwylo eich staff. Gall fod yn heriol taclo bwlio homoffobaidd ac ystrydebu rhyweddol mewn colegau. Mae naw ymhob deg athro ysgol uwchradd yn dweud nad ydyn nhw wedi derbyn unrhyw hyfforddiant penodol ar sut i daclo bwlio homoffobaidd. Gall Stonewall Cymru rymuso eich athrawon drwy roi cyngor arbenigol a phwrpasol iddynt.

Mae awdurdodau lleol yn ddarparwyr gwasanaeth enfawr i'w hardaloedd, a gyda'n cymorth ni, gallwch gynnig arweiniad cryf a chysondeb i'r ysgolion.