Chwaraewch Ran

Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon

Trosolwg

Mae hyfforddiant cychwynnol da i athrawon yn rhoi'r wybodaeth a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i helpu plant a phobl ifanc i fwynhau dysgu a gwireddu eu potensial.

Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon Cynradd

Nid yw naw ymhob deg aelod o staff cynradd wedi derbyn hyfforddiant penodol i daclo bwlio homoffobaidd, ond mae mwy na dau ymhob pump yn dweud bod plant yn eu hysgolion yn profi homoffobia. Dysgwch sut i ddatblygu rhaglen astudio i athrawon cynradd dan hyfforddiant sy'n cynnwys gwybodaeth am sut i siarad yn gadarnhaol am deuluoedd gwahanol, herio ystrydebu rhyweddol a thaclo bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd.

Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon Uwchradd

Mae naw deg pump y cant o athrawon uwchradd yn dweud iddynt glywed 'ti mor gay' neu 'mae hynny mor gay' yn eu hysgolion. Ond mae naw ymhob deg yn dweud nad ydynt wedi derbyn hyfforddiant ar sut i fynd i'r afael â homoffobia. Dysgwch sut y gallwch sicrhau bod pob athro uwchradd dan hyfforddiant yn gwybod sut i atal a thaclo bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd a chefnogi pobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae gan ysgolion ddyletswydd gyfreithiol i atal a thaclo pob math o fwlio gan gynnwys bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd. Felly dylai pob athro fod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o dan y gyfraith i fynd i'r afael â'r broblem yma a chefnogi plant a phobl ifanc sydd weithiau yn teimlo'n unig ac wedi'u hallgáu, er enghraifft myfyrwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws a'r rhai sydd â rhieni a theuluoedd lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Dylai athrawon sydd newydd gymhwyso ddechrau eu gyrfaoedd gyda hyder i herio bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd a chefnogi pob person ifanc yn eu gofal.

Hyfforddiant Stonewall

Mae Stonewall yn gweithio gyda nifer o ddarparwyr Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon i hyfforddi eu hathrawon dan hyfforddiant i daclo bwlio a iaith homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi canllaw i helpu darparwyr Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon i ddatblygu rhaglenni astudio cynhwysol fel y gall pob athro dan hyfforddiant gael gafael ar wybodaeth am sut i atal a thaclo bwlio homoffobaidd. Llwythwch gopi o'r canllaw i lawr yma neu er mwyn archebu eich copi anfonwch e-bost at addysg@stonewallcymru.org.uk.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu i Stonewall ddarparu hyfforddiant i'ch athrawon dan hyfforddiant, cysylltwch â ni.