Chwaraewch Ran

Ysgolion Cynradd

Daw plant ysgol gynradd o amrywiaeth o gefndiroedd a theuluoedd. Mae dathlu a chydnabod gwahanol deuluoedd yn hanfodol i wneud i bob plentyn deimlo'n gartrefol a'u galluogi i ddysgu sut i werthfawrogi'r rhai sy'n wahanol.

Trosolwg

Daw plant ysgol gynradd o amrywiaeth o gefndiroedd a theuluoedd. Mae dathlu a chydnabod gwahanol deuluoedd yn hanfodol i wneud i bob plentyn deimlo'n gartrefol a'u galluogi i ddysgu sut i werthfawrogi'r rhai sy'n wahanol.

Mae plant yn ffynnu'n academaidd ac o ran eu datblygiad mewn ystafelloedd dosbarth lle maen nhw'n teimlo bod croeso iddyn nhw a'u bod yn ddiogel. Yn anffodus, mae iaith sy'n brifo yn gyffredin iawn mewn ysgolion cynradd. Mae mwy na dau ymhob pump o staff ysgolion cynradd yng Nghymru yn dweud bod disgyblion yn eu hysgol wedi dioddef galw enwau neu fwlio homoffobaidd.

Gall y math yma o iaith homoffobaidd effeithio ar unrhyw fyfyrwyr y bernir eu bod yn wahanol, gan gynnwys bechgyn sy'n ymroi yn academaidd, merched sy'n ymddwyn 'fel bechgyn' a phlant â rhieni o'r un rhyw.

Drwy fynd ar gwrs Hyfforddi'r Hyfforddwyr, bydd ysgolion yn dod yn Hyrwyddwyr Ysgolion, sy'n golygu y bydd Stonewall Cymru yn dod yn bartner i'r ysgol er mwyn ei helpu i ddathlu teuluoedd gwahanol a mynd i'r afael â iaith homoffobaidd a phroblemau hunaniaeth ac ystrydebu ar sail rhywedd yn yr ystafell ddosbarth.

Pam ddylai fy ysgol gynradd i ymaelodi?

Byddwch yn cael eich paratoi ar gyfer eich arolygiadau Estyn. Mae gan Stonewall Cymru arbenigedd heb ei ail wrth gynghori ysgolion cynradd ar fodloni eu rhwymedigaethau cyfreithiol. Mae fframwaith arolygu diweddaraf Estyn yn ei gwneud yn ofynnol i arolygwyr ymchwilio beth mae ysgolion cynradd yn ei wneud i ddathlu teuluoedd gwahanol ac i fynd i'r afael â bwlio yn ei holl ffurfiau. Ar yr un pryd, o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae'n ofynnol i ysgolion fynd ati i daclo homoffobia a diogelu'r rhai a allai ei brofi. Gan fod Stonewall Cymru wedi gweithio gydag Estyn ac asiantaethau eraill y llywodraeth i greu'r gofynion cyfreithiol yma, rydyn ni yn y sefyllfa berffaith i helpu eich ysgol i'w bodloni.

Byddwch yn helpu eich disgyblion i gyrraedd eu potensial. Mae disgyblion sy'n clywed iaith a chamdriniaeth homoffobaidd yn fwy tebygol o gael trafferth yn academaidd, o chwarae triwant a dioddef anawsterau emosiynol a dysgu. Drwy herio ymddygiad wrth iddo godi mewn modd syml, byddwch yn rhoi cyfle i'ch holl ddisgyblion gyrraedd eu potensial fel plant iach, brwdfrydig a diogel. Yn fwy na hynny, mae disgyblion sy'n gweld adlewyrchiad o'u teuluoedd a'u bywydau wrth ddysgu yn llawer mwy tebygol o deimlo eu bod wedi'u cynnwys yn yr ysgol ac o ganlyniad byddan nhw'n perfformio'n well.

Byddwch yn grymuso eich staff. Mae pob athro am gael y gorau i'r disgyblion, ac yn amlach na pheidio maen nhw'n ymwybodol o'r broblem a achosir gan iaith homoffobaidd yn y dosbarth. Ond mae llawer yn dweud nad ydyn nhw wedi'u paratoi'n ddigonol i ymdrin yn sensitif ac yn effeithiol â hi. Drwy wneud y gorau o brofiad ac arbenigedd Stonewall, gallwch rymuso eich staff i fynd i'r afael â'r materion yma'n hyderus.

Byddwch yn creu amgylchedd dysgu hapus a chroesawgar. Mae pob ysgol gynradd yn anelu at greu lle diogel i'w disgyblion lle maen nhw'n hapus ac yn teimlo bod croeso iddynt. Drwy weithio gyda Stonewall, gallwch helpu i ddiogelu amgylchedd dysgu cadarnhaol o'r fath drwy hyrwyddo dathliad o wahaniaeth ac empathi tuag at bobl o gefndiroedd teuluol gwahanol.