Chwaraewch Ran

Ysgolion Uwchradd

Trosolwg

Mae iaith homoffobaidd a bwlio ar sail hunaniaeth rhywedd yn gyffredin yn ysgolion uwchradd Prydain. Mae bron i naw ymhob deg o staff ysgolion uwchradd a arolygwyd yng Nghymru yn dweud bod disgyblion yn eu hysgol yn profi bwlio, aflonyddu neu alw enwau am fod yn lesbiaidd, yn hoyw neu'n ddeurywiol, neu am fod rhai yn credu eu bod. Mae dros hanner y disgyblion lesbiaidd a hoyw yn dweud nad ydyn nhw erioed wedi cael eu dysgu am bobl lesbiaidd a hoyw nac wedi gweld materion lesbiaidd a hoyw yn cael eu trafod yn y dosbarth.

Y newyddion da yw bod pethau'n gwella. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae cyfran y disgyblion hoyw sy'n dweud bod eu hysgolion yn cymryd bwlio homoffobaidd o ddifrif wedi cynyddu'n sylweddol. Ar yr un pryd, mae nifer y disgyblion hoyw sy'n teimlo nad ydyn nhw'n gallu siarad am gael eu bwlio wedi gostwng.

Mae ein hymchwil yn dangos mai ysgolion uwchradd sy'n mynd ati mewn ffordd weithgar a chadarnhaol i fynd i'r afael â bwlio a iaith homoffobaidd sy'n cael y canlyniadau gorau. Dyma mae Hyrwyddwyr Ysgolion Uwchradd yn ei gynnig i'ch ysgol: partneriaeth gyda Stonewall Cymru.

Pam ddylai fy ysgol i ymaelodi?

Byddwch yn cael eich paratoi ar gyfer arolygiadau Estyn a gofynion cyfreithiol eraill. Cyflwynodd Deddf Cydraddoldeb 2010 ddyletswydd ar ysgolion am y tro cyntaf yn ei gwneud yn ofynnol iddyn nhw fynd ati i daclo materion fel bwlio homoffobaidd ac i ddiogelu'r rhai a allai ei brofi. Bydd bod yn rhan o'r rhaglen yn helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r Ddeddf. Yn ystod arolygiadau ysgol, bydd arolygwyr Estyn yn gwerthuso i ba raddau mae pob person ifanc yn derbyn gofal, yn cael eu trin yn deg a gyda pharch, ac i ba raddau mae'r ysgol yn gwrando arnynt. Maen nhw'n edrych ar bolisïau gwrth-fwlio a sut mae'r ysgol yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae arolygwyr hefyd yn gwerthuso sut mae anghenion dysgu pob person ifanc yn cael eu bodloni. Os gwelir bod bwlio neu driniaeth annheg yn cael effaith andwyol ar iechyd a lles pobl ifanc, eu dysgu neu eu cyflawniad, bydd hyn yn cael ei ystyried wrth benderfynu ar y gwerthusiadau cyffredinol o berfformiad yr ysgol.

Byddwch yn helpu eich myfyrwyr i gyrraedd eu potensial. Mae dathlu gwahaniaeth a thaclo bwlio sy'n gysylltiedig â materion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn helpu i hybu amgylchedd ar gyfer myfyrwyr sy'n ffafriol i ddysgu a datblygu yn y ffordd orau posibl. Gall bwlio lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws gael effaith hynod niweidiol ar brofiad ysgol uwchradd pobl ifanc. Mae traean y disgyblion hoyw yn profi bwlio sy'n eu harwain i newid eu cynlluniau addysg yn y dyfodol, a thri ymhob pump yn dweud ei fod yn niweidio eu perfformiad academaidd. Drwy weithio gyda Stonewall Cymru i liniaru'r niwed gwaethaf a achosir gan fwlio homoffobaidd a bwlio hunaniaeth rhywedd, gallwch helpu i wthio eich myfyrwyr tuag at eu nodau academaidd.

Byddwch yn grymuso eich staff. Gall fod yn anodd mynd i'r afael â bwlio homoffobaidd ac ystrydebu rhywedd mewn ysgolion uwchradd. Mae naw ymhob deg o athrawon ysgol uwchradd yn dweud nad ydyn nhw wedi cael unrhyw hyfforddiant penodol ar sut i daclo bwlio homoffobaidd. Gall Stonewall Cymru rymuso eich athrawon drwy roi cyngor arbenigol sydd wedi'i deilwra iddynt.