Achos busnes | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Achos busnes

Mae achos busnes clir dros ganolbwyntio ar gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd yn y gwaith:

Brand ac enw da

 •  Dangoswch eich ymrwymiad i amrywiaeth i'ch staff, y gymuned a'ch cleientiaid.
 • Rhwydweithiwch gyda chyflogwyr yn eich sector, amlygwch eich hunan fel arweinydd yn eich maes a manteisiwch ar gyfleoedd rhwydweithio ar draws y sector.
 • Manteisiwch ar deyrngarwch brand a chael mynediad i farchnad fawr o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, sy'n werth bron i £70 biliwn y flwyddyn, drwy ddangos eich cefnogaeth i'r gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.
 • Mae'r farchnad caffael sector cyhoeddus yn werth 15% o gynnyrch mewnwladol crynswth, neu £220 biliwn (Trysorlys Ei Mawrhydi, 2010). Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau sector preifat ddangos eu hymrwymiad i amrywiaeth wrth ennill contractau yn y sector cyhoeddus.

Recriwtio a chadw

 •  Mae tystiolaeth glir bod pobl yn perfformio'n well pan fyddan nhw'n gallu bod yn nhw eu hunain.
 • Mae gweithleoedd sy'n wirioneddol gynhwysol yn denu ac yn cadw staff sy'n fwy creadigol, yn fwy cynhyrchiol ac yn gallu gwireddu eu llawn botensial.
 • Daeth Ernst & Young (gwaith ymchwil cysylltedd busnes yn 2013) i'r casgliad bod busnesau sydd ag enw da am amrywiaeth a chynhwysiant yn cael gwell canlyniadau – 57% yn well am gydweithio mewn tîm, cyfraddau cadw 19% yn well, 45% yn fwy o siawns o wella cyfran o'r farchnad, 70% yn fwy tebygol o lwyddo mewn marchnadoedd newydd.
 • Byddai bod yn un o Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall yn rhoi mynediad at gronfa dalent newydd i chi drwy broffil am ddim yng Nghanllaw Gyrfa Starting Out, gan hyrwyddo diwylliant cynhwysol eich gweithle i fyfyrwyr a graddedigion lesbiaidd, hoyw a deurywiol. (Amcangyfrif gwerth o £2,500)
 • Hysbysebwch gyfleoedd gwaith ar wefan Cyflogwyr Balch Stonewall – gwefan unigryw ar gyfer Hyrwyddwyr Amrywiaeth. Mae'r dudalen we yn cael 60,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.
 • Cewch gefnogaeth wrth ymgysylltu'n effeithiol gyda'r holl staff am bwysigrwydd ac effeithiolrwydd gweithleoedd amrywiol – cyngor ar gyfathrebu mewnol a chael eich cyfeirio at enghreifftiau o arfer da ac arloesedd.
 • Hwyluswch gyfleoedd datblygu staff drwy raglenni Modelau Rôl Stonewall a Chynghreiriaid lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

 

Lliniaru risg

 • Osgowch effeithio ar eich elw fel cyflogwr mewn ffioedd cyfreithiol, costau recriwtio, sefydlu a hyfforddi staff newydd, ac adennill ymddiriedaeth rhanddeiliaid allweddol. Hyd yma, £120,000 yw'r swm uchaf a ddyfarnwyd gan dribiwnlys cyflogaeth am wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol. Does dim cyfyngiad ar y swm y gellir ei ddyfarnu.
 • Y Ddeddf Cydraddoldeb – mae'n rhaid i bob corff sy'n cael ei ariannu'n gyhoeddus ddangos sut maen nhw'n ystyried anghenion staff a defnyddwyr gwasanaeth lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn rhagweithiol.
 • Yng Nghymru, mae'r Dyletswyddau Cyhoeddus newydd yn golygu bod rhaid i gyflogwyr bennu nodau cydraddoldeb clir yn ogystal â gweithio gyda'r gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, a chasglu data ar eu perfformiad.