LGBT in Britain | Cymru Hate Crime and Discrimination
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Person walking alone

LHDT yng Nghymru - troseddau casineb a gwahaniaethu

Yn seiliedig ar arolwg YouGov o dros 1200 o bobl y LHDT yng Nghymru

 • Mae bron i un ymhob pedwar o bobl LHDT (23 y cant) wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol a/neu eu hunaniaeth rhywedd yn ystod y 12 mis diwethaf.
 • Mae hanner y bobl draws (52 y cant) wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb oherwydd eu hunaniaeth rhywedd yn ystod y 12 mis diwethaf.
 • Wnaeth pedwar ymhob pump o bobl LHDT (82 y cant) sydd wedi priofi trosedd neu ddigwyddiad casineb ddim adrodd am y digwyddiad wrth yr heddlu.
 • Mae un ymhob deg o bobl LHDT (10 y cant) sydd wedi bod yn chwilio am dŷ neu fflat i'w brynu neu ei rentu yn ystod y 12 mis diwethaf yn teimlo bod rhywun wedi gwahaniaethu yn eu herbyn.

'LHDT yng Nghymru - troseddau casineb a gwahaniaethu' yw ymchwil newydd gan Stonewall Cymru sy’n tynnu sylw at y lefelau brawychus o droseddau casineb a gwahaniaethu y mae pobl LHDT yn dal i wynebu yng Nghymru heddiw.

Yn seiliedig ar arolwg YouGov o dros 1200 o bobl LHDT yng Nghymru, mae’r ymchwil yn datgelu fod camdriniaeth gwrth-LHDT yn ymestyn ymhellach na digwyddiadau o gasineb a thrais ar ein strydoedd. Mae nifer o bobl LHDT dal i ddioddef triniaeth wael wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus ac mewn bywyd pob dydd, naill ai yn eu siop leol, campfa, ysgol neu fan addoli.

Llwythwch i lawr yr adroddiad

LHDT YNG NGHYMRU - TROSEDDAU CASINEB A GWAHANIAETHU

Prif ganfyddiadau

 • Troseddau casineb: Mae bron i un ymhob pedwar o bobl LHDT (23 y cant) wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol a/neu eu hunaniaeth rhywedd yn ystod y 12 mis diwethaf.
 • Mae nifer y bobl LHD yng Nghymru sydd wedi profi trosedd casineb wedi cynyddu 82 y cant mewn pum mlynedd, o 11 y cant yn 2013 i 20 y cant yn 2017.
 • Mae hanner y bobl draws (52 y cant) wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb oherwydd eu hunaniaeth rhywedd yn ystod y 12 mis diwethaf.
 • Wnaeth pedwar ymhob pump o bobl LHDT (82 y cant) sydd wedi profi trosedd neu ddigwyddiad casineb ddim adrodd am y digwyddiad wrth yr heddlu.
 • Pobl Ifanc: mwy na dau ymhob pump o bobl ifanc LHDT rhwng 18 a 24 oed (43 y cant) wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol a/neu eu hunaniaeth rhywedd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dim ond 12 y cant o’r rheini sydd wedi adrodd am y digwyddiad wrth yr heddlu.
 • Anabledd: Mae pobl LHDT anabl yn fwy tebygol o brofi digwyddiad neu drosedd casineb oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol a/neu eu hunaniaeth rhywedd na phobl LHDT nad ydyn nhw'n anabl - 30 y cant o bobl anabl, o gymharu ag 20 y cant o bobl nad ydyn nhw'n anabl, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
 • Diogelwch mewn mannau cyhoeddus: Mae treuan y bobl LHDT (30 y cant) yn osgoi strydoedd penodol yn gyfan gwbl gan nad ydyn nhw'n teimlo'n ddiogel yno fel rhywun LHDT. Mae dau ymhob pump o bobl LHDT (39 y cant) yn dweud nad ydyn nhw'n teimlo'n gyfforddus yn dal llaw eu partneriaid yn gyhoeddus. Mae hyn yn cynyddu i dri o bob pump o ddynion hoyw (57 y cant).
 • Tai: Mae un ymhob deg o bobl LHDT (10 y cant) sydd wedi bod yn chwilio am dŷ neu fflat i'w brynu neu ei rentu yn ystod y 12 mis diwethaf yn teimlo bod rhywun wedi gwahaniaethu yn eu herbyn.
 • Bariau a bwytai: Mae un ymhob pump o bobl LHDT (19 y cant) wedi profi gwahaniaethu oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol a/neu eu hunaniaeth rhywedd wrth ymweld â chaffi, bwyty, bar neu glwb nos yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Beth ddywedodd yr ymatebwyr

Fe daflodd rhywun gannydd arna i, fe fuodd pobl yn taflu brics drwy'r ffenestri, yn tapio tân gwyllt i'r ffenestri a'u chwalu'n deilchion, cafodd ffrind i mi ei lofruddio, a chafodd fy nghariad ei guro'n ddifrifol iawn.

Gethin, 42

Fe ymosododd dyn arna i pan oeddwn i'n dal dwylo gyda fy mhartner lesbiad. Fe gydiodd e ynof fi o'r tu ôl a gwthio'i gorff mewn i fi, cyn ymosod arna i'n eiriol.

Freya, 21

Unwaith, roeddwn i'n cerdded gyda fy ffrind i'w prifysgol (a gan eu bod nhw'n teimlo fel eu bod am ladd eu hunain, ro'n i'n dal eu llaw) ac fe boerodd dyn nad o'n i'n ei nabod ata i a fy ngalw'n "dyke".

Alex, 23  

Beth rydych chi’n gallu ei wneud

Mae Stonewall Cymru wedi gwneud yr argymhellion canlynol ar gyfer pob unigolyn sydd am helpu i fynd i'r afael â gwahaniaethu a throseddau casineb gwrth-LHDT:

 • Dangos gwrthwynebiad amlwg i droseddau casineb yn erbyn pobl LHDT, ymuno ag ymgyrch ‘Dewch allan dros LGBT' Stonewall a dangos eich cefnogaeth i gydraddoldeb i bobl LHDT ym mhob ffordd. Annog eich ffrindiau, eich teulu a'ch cydweithwyr i ymuno â'r ymgyrch.
 • Herio camdriniaeth yn erbyn pobl LHDT ar-lein pan fyddwch chi'n ei weld, pan fydd hi'n ddiogel gwneud hynny. Cefnogi pobl sy'n cael eu targedu drwy roi gwybod iddyn nhw eich bod yn gynghreiriad.
 • Rhoi gwybod i berchnogion busnesau lleol os ydych chi'n gweld digwyddiad yn erbyn pobl LHDT gan staff neu gwsmeriaid eraill, fel y gallan nhw daclo'r broblem. Ei gwneud hi'n glir y gallan nhw eich colli chi, a phobl eraill, fel cwsmeriaid os na fyddan nhw.
 • Adrodd am achosion o wahaniaethu homoffobaidd, deuffobaidd neu drawsffobaidd i'r darparwr neu gyngor lleol fel y gallan nhw weithredu. I gael cyngor a chymorth, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 50 20 20.