Come Out For LGBT | Stand up as an ally
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Come Out For LGBT - Pablo and Harbinder

Gwnewch safiad fel cynghreiriad

Byddwch yn swnllyd, yn weladwy ac yn falch o fod yn rhan o’r ymgyrch yma.

Rydyn ni’n gwybod bod troseddau casineb yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ar gynnydd. Rydyn ni’n gwybod y gall hi fod yn anodd ymroi’n llwyr i fod yn chi eich hunan yn y gweithle, gartref neu yn eich cymunedau lleol. Dyna pam fod angen cynghreiriaid.

Mae bod yn gynghreiriad yn golygu bod yn weithredol fel ffrind neu gefnogaeth i rywun arall. Gall pobl syth fod yn gynghreiriaid i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Gall pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws fod yn gynghreiriaid i’w gilydd. Os ydyn ni eisiau byw mewn byd lle mae pobl yn cael eu derbyn yn ddieithriad, mae angen i bob un ohonon ni fod yn rhan o’r ateb.

Mae llawer o gyfleoedd yn codi i newid agweddau’r bobl sydd o’n cwmpas ni.

Pum ffordd o fod yn gynghreiriad

1. ADDYSGWCH A GRYMUSWCH EICH HUNAN

Mae gwneud ychydig o ymchwil, darllen erthyglau ar-lein a dysgu mwy am y gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn ffordd wych o ddechrau arni. Hyd yn oed os ydych chi’n rhan o’r gymuned, ewch ati i ddysgu ychydig am bobl sydd â chyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywedd wahanol i chi. Heriwch eich tybiaethau a’ch rhagfarnau chi eich hunan. Mae Google, YouTube a’r cyfryngau LHDT yn ffrindiau i chi! Mae gwybod sut i gael yr iaith yn iawn yn gallu bod yn bryder weithiau, felly beth am ddechrau gyda’n Geirfa?

2. GWRANDEWCH

Fel cynghreiriaid i’n gilydd, mae’n rhaid i ni allu gwrando ar bobl, gofyn i rywun sut maen nhw, a deall y bydd bywydau a phrofiadau pobl eraill yn hollol wahanol i’n bywydau ni, yn enwedig o ran gwahaniaethu a rhagfarn. Cofiwch: dydy’r ffaith bod rhywun wedi dod allan wrthoch chi ddim yn golygu eu bod nhw allan gyda phawb. Byddwch yn barchus o’ch gilydd, a mwynhewch ddysgu am yr holl wahaniaethau a’r amrywiaeth yn y cymunedau o’n cwmpas.

3. BYDDWCH YN WELADWY A HERIWCH

Byddwch yn swnllyd, yn weladwy ac yn falch o fod yn rhan o’r ymgyrch yma. Gallwch roi cychwyn arni drwy rannu’r adduned #DewchAllanDrosLGBT ar y cyfryngau cymdeithasol neu wisgo’r crys-t. Rydyn ni’n gobeithio gweld cymaint o negeseuon cadarnhaol â phosib. Pan fyddwch chi’n clywed pobl yn gwneud sylwadau negyddol neu’n defnyddio iaith sarhaus neu gas tuag at bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, heriwch nhw. Os yw hynny’n digwydd ar-lein, riportiwch nhw. Efallai na fydd yr atebion i gyd gyda chi ac efallai na fyddwch chi’n gwybod beth i’w ddweud bob amser - ac mae hynny’n iawn. Dyma ychydig o gyngor i chi feddwl amdano:

  • Peidiwch â gwylltio; dywedwch pam fod bwlio yn anghywir
  • Ceisiwch ddweud rhywbeth fel ‘Stopiwch, dydy hyn ddim yn iawn’ ac esboniwch pam
  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw’n ddiogel, a pheidiwch â rhoi’ch hunan mewn perygl
  • Gwnewch yn siŵr fod y person sy’n cael eu bwlio yn iawn
  • Anogwch nhw i riportio’r peth

4. DYLANWADWCH AR BOBL ERAILL

Meddyliwch am y cyfleoedd sydd gennych i rannu neges Dewch Allan dros LGBT. Mewn sgwrs gyda ffrindiau, teulu neu gydweithwyr, yn trefnu sesiwn dysgu dros ginio yn y gwaith, yn gwisgo Lasys Enfys mewn digwyddiadau chwaraeon neu’n cymryd rhan yn Stoneŵyl rhwng 2 ac 8 Hydref. Defnyddiwch y llwyfannau sydd gennych i roi sylw i leisiau cymunedau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ac i rannu straeon pobl eraill.

5. MAE BOD YN GYNGHREIRIAD YN MYND Y TU HWNT I LGBT

Mae’n bwysig cofio bod llawer o wahanol elfennau i hunaniaeth pobl – gall rhywun fod yn ddeurywiol a hefyd yn Ddu, yn Asiaidd neu o Leiafrif Ethnig, neu’n Babydd traws, yn hoyw ac yn anabl, yn anneuaidd ac yn ymdopi â chyflwr iechyd meddwl. Efallai y bydd hyn yn golygu bod pobl yn diodde sawl lefel o wahaniaethu yn eu bywydau. Mae bod yn gynghreiriad yn golygu gwrando ar brofiadau rhywun arall, dysgu ganddynt a dangos eich cefnogaeth iddynt.

* indicates required
/ / ( dd / mm / yyyy )

I would like to receive emails about how to stand up as an ally and come out in support of LGBT. *