Responsibility of employers
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Y Ddeddf Cydraddoldeb

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sicrhau bod gan bob gweithiwr gan gynnwys pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, a thraws (LHDT) amddiffynfa yn y gweithle rhag gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth yn y gwaith. Mae'r rheolau yma yn berthnasol i bob gweithiwr y tybir eu bod yn lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol, neu'n traws, neu sy'n profi gwahaniaethu gan eu bod yn ymwneud â phobl LHDT.

Mae'r rheolau yma yn berthnasol i bob cyflogwr, faint bynnag o staff maen nhw'n eu cyflogi a faint bynnag o arian maen nhw'n ei wneud.

Mae'r rheolau yma yn berthnasol ar bob cam o gyflogaeth, o gyfweliad swydd hyd at derfynu gwaith.

Y weithdrefn achwyn

Mae gan y gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, a phobl sy'n ymwneud â'r gymuned honno, hawl i gael eu hamddiffyn yn y gweithle rhag gwahaniaethu, gwahaniaethu anuniongyrchol, aflonyddwch ac erledigaeth.

Cyfreithwyr New Law - Gall cynghorwyr cyfraith cyflogaeth cwmni New Law ddarparu rhagor o wybodaeth i chi os ydych chi'n ansicr ynghylch sut i reoli staff sy'n aelodau o'r gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws neu sy'n gysylltiedig â hi.

Un o arferion gorau unrhyw gwmni yw hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb drwy wneud yn siŵr bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn yr amgylchedd mae eich gweithwyr yn gweithio ynddo. Mae pobl sy'n cael eu trin yn deg yn gweithio'n dda ac yn fwy tebygol o aros gyda'r cwmni. 0333 005 0301 E-bost: kathryn.barnes@new-law.co.uk.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk.