Stonewall | Definition of hate crime
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Beth yw trosedd casineb?

Beth yw trosedd casineb?

Gweithrediadau o drais neu elyniaeth tuag at bobl oherwydd pwy ydyn nhw, neu pwy mae rhywun yn meddwl ydynt yw digwyddiadau a throseddau casineb. Er enghraifft, gall rhywun gweiddi rhywbeth sarhaus atoch yn y stryd gan eich bod yn dal dwylo gyda’ch partner sydd o’r un rhyw.

Yr heddluoedd yng Nghymru a Lloegr sy’n gwahniaethu rhwng trosedd casineb a digwyddiad casineb.

Gall digwyddiad casineb cynnwys:

 • cam-drin geiriol megis galw enwau
 • aflonyddu

 • ymosodiadau corfforol megis taro, pwnsio, gwthio, poeri

 • bygythiadau o drais

 • galwadau twyll, negeseuon ffôn neu destun difrïol, post casineb

 • camdriniaeth ar-lein er enghraifft ar Facebook neu Twitter

 • niwed neu ddifrod i bethau megis eich cartref, anifail anwes, cerbyd

 • graffiti

 • llosgi bwriadol

Trosedd casineb yw unrhyw weithred anghyfreithlon sydd yn ôl y dioddefwr neu unrhyw berson arall, wedi’i ysgogi gan ragfarnau neu elyniaeth tuag at agwedd o hunaniaeth person.

Yn ôl y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003, pan mae gweithred yn cael ei ystyried yn drosedd casineb, gall y barnwr osod dedfrydau llymach i’r troseddwr.

Homoffobia, deuffobia a trawsffobia

Mae troseddau neu ddigwyddiadau casineb homoffobaidd, deuffobaidd neu trawsffobaidd wedi’u ysgogi gan ragfarnau neu elyniaeth tuag at bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws.

Gall unrhyw un dioddef o ddigwyddiad homoffobaidd, deuffobaidd neu trawsffobaidd – nid oes gwahaniaeth os yw’r dioddefwr yn berson lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws neu’n syth.

Os yw rhywun yn gweiddi rhywbeth homoffobaidd, deuffobaidd neu trawsffobaidd at rywun ar y stryd, neu’n ymosod yn gorfforol arnynt oherwydd eu bod yn credu eu bod yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws, mae hyn yn drosedd casineb.

Adroddwch

Os ydych yn teimlo eich bod wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb, adroddwch i’r heddlu. Ni all troseddau cael eu datrys os nad yw’r heddlu’n gwybod amdanynt. Os nad ydynt yn gwybod amdanynt, ni allant rwystro pethau rhag gwaethygu. Trwy adrodd y trosedd neu ddigwyddiad rydych yn diogelu rhywun arall rhag niwed. 

Gallwch adrodd trosedd neu ddigwyddiad casineb homoffobaidd, deuffobaidd neu trawsffobaidd mewn sawl ffordd.

 • Mewn argyfwng ffoniwch 999

 • Unrhyw adeg arall gallwch gysylltu â’ch heddlu lleol trwy ffonio 101

 • Gallwch adrodd trosedd yn ddienw a chael cyngor pellach trwy wefan Cymorthr i Ddioddefwyr (Victim Support)

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru

cymru@stonewall.cymru

08000 502020