Trais domestig | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Trais domestig

Beth yw trais domestig?

Mae'r Swyddfa Gartref yn diffinio trais a cham-drin domestig fel a ganlyn:

'digwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau o drais, camdriniaeth neu ymddygiad sy'n rheoli, yn gorfodi neu'n bygwth, rhwng pobl 16 oed neu'n hŷn sy'n bartneriaid mynwesol (neu wedi bod) neu'n aelodau o'r un teulu, beth bynnag eu rhywedd a'u rhywioldeb.'

Mae'r cam-drin yn gallu bod o'r natur ganlynol, ymhlith eraill:

  • Seicolegol
  • Corfforol
  • Rhywiol
  • Ariannol
  • Emosiynol

 

Ymddygiad sy'n rheoli

Amrywiaeth o weithredoedd sydd â'r nod o wneud rhywun yn ddarostyngol a/neu'n ddibynnol drwy eu hynysu rhag ffynonellau o gefnogaeth, defnyddio eu hadnoddau a'u galluoedd er budd personol, sicrhau nad oes ganddyn nhw ffordd o wrthsefyll, dianc na bod yn annibynnol, a rheoleiddio eu hymddygiad bob dydd.

 

Ymddygiad sy'n gorfodi

Gweithred neu batrwm o weithredoedd o ymosod, bygwth, bychanu a chodi ofn, neu gamdriniaeth arall sy'n cael ei defnyddio i niweidio, bygwth, neu ddychryn eu dioddefwr.

 

Riportio trais domestig

Mae trais domestig yn gallu digwydd i unrhyw un, boed nhw'n syth, yn lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu'n draws. Mae ymchwil Stonewall yn dangos bod un ymhob pedair o lesbiaid a merched deurywiol wedi profi cam-drin domestig mewn perthynas a bod 40 y cant o ddynion hoyw a deurywiol wedi profi cam-drin domestig gan bartner.

Rydyn ni hefyd yn gwybod bod rhai pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn ofni riportio'r digwyddiadau yma i'r heddlu.

Mae ymchwil Stonewall yn dangos nad yw 80 y cant o lesbiaid a merched deurywiol sydd wedi profi cam-drin domestig erioed wedi riportio digwyddiad i'r heddlu, ac o'r rhai a oedd wedi gwneud hynny, dim ond eu hanner oedd yn hapus â'r ffordd yr oedd yr heddlu wedi ymdrin â'r sefyllfa.

Mae ymchwil hefyd yn dangos nad yw 78 y cant o ddynion hoyw a deurywiol sydd wedi profi cam-drin domestig erioed wedi riportio digwyddiad i'r heddlu. O'r rhai a wnaeth hynny, roedd dros eu hanner yn anfodlon â'r ffordd yr oedd yr heddlu wedi ymdrin â'r sefyllfa

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan y National Coalition of Anti-Violence Programs dangos fod goroeswyr trawsrywiol o gamdriniaeth ddomestig dwywaith yn fwy tebygol o wynebu bygythiadau / brawychu o fewn perthynas dreisgar, a bron dwy (1.8) gwaith yn fwy tebygol o brofi aflonyddu o fewn perthynas dreisgar.

 

Ble i gael cymorth

Broken Rainbow – Llinell Gymorth Trais Domestig Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws Genedlaethol 0800 999 5428

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn - Llinell gymorth rhywedd niwtral ar gyfer unrhywun sy’n dioddef o drais domestig, 0808 80 10 800

Llinell Gymorth LHDT Cymru – Yn darparu cwnsela a chefnogaeth gyffredinol 0800 840 2069

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk