Felly rydych chi'n meddwl bod eich plentyn yn hoyw, yn lesbiaidd neu'n ddeurywiol? | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Felly rydych chi'n meddwl bod eich plentyn yn hoyw, yn lesbiaidd neu'n ddeurywiol?

Rwy'n teimlo falle bod fy mhlentyn yn hoyw. Sut alla i fod yn siŵr?

Tan i'ch mab neu'ch merch ddod atoch chi a dweud wrthoch chi eu bod nhw'n hoyw neu'n ddeurywiol (neu'n meddwl falle eu bod nhw), does dim ffordd i chi wybod. Ceisiwch osgoi cymryd dim yn ganiataol, a gadewch iddyn nhw ddod atoch chi a dweud yn eu hamser eu hunain. Dylech greu awyrgylch lle byddai eich plant yn teimlo y bydden nhw'n gallu siarad gyda chi am eu cyfeiriadedd rhywiol; er enghraifft, dywedwch bethau cadarnhaol am bobl hoyw pan fyddan nhw ar y teledu, a pheidiwch â gadael i bobl ddweud pethau negyddol am bobl hoyw yn eich tŷ chi.

Felly..? Rydych Chi'n meddwl bod eich plentyn yn hoyw

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n credu bod fy mhlentyn yn draws?

Efallai y byddwch chi'n credu bod eich plentyn, cyfaill neu aelod o'r teulu yn draws, ond tan iddyn nhw ddweud wrthych sut maen nhw'n teimlo, does dim ffordd i chi wybod. Cofiwch wneud yn siŵr nad ydych chi'n busnesa, rydych chi eisiau iddyn nhw wybod y gallan nhw ddod atoch chi yn eu hamser eu hunain. Os byddwch chi'n ceisio rhoi pwysau arnyn nhw, efallai y byddan nhw'n mynd yn fwy caeedig. Yr hyn y gallwch chi ei wneud yw gwrando arnyn nhw a pharchu eu penderfyniadau am y ffordd maen nhw'n dymuno mynegi eu hunain a'u rhywedd – os yw'n well ganddyn nhw ddefnyddio llysenw er enghraifft, a pheidio rhoi pwysau arnyn nhw i wisgo dillad penodol.

Cyngor i rieni, teuluoedd a gofalwyr

Ond dydw i ddim yn cytuno gyda'r peth

Y gwir yw, os oes problem gyda chi gyda'r syniad bod eich plentyn yn hoyw, bydd yn rhaid i chi fyw gyda'r sefyllfa a'i derbyn. Y peth gorau gallwch chi ei wneud yw rhoi eich teimladau am 'fod yn hoyw' o'r neilltu a chofio, beth bynnag yw rhywioldeb eich mab neu'ch merch, eich bod chi'n eu caru ac eisiau iddyn nhw fod yn hapus. O ran eich teulu, os nad ydyn nhw'n ymateb yn dda i ddechrau, gosodwch reolau a gwneud yn glir beth sy'n dderbyniol a beth sy'n annerbyniol i'w ddweud o flaen eich plant.

Mae trafod y peth yn syniad da

Un peth gallwch chi ei wneud yw rhoi gwybodaeth iddyn nhw sy'n angenrheidiol i ddelio â pherthnasoedd a rhyw mewn ffordd gyfrifol. Does gan bobl ifanc hoyw a lesbiaidd yn aml ddim mynediad i wybodaeth am ryw a bod yn ddiogel, felly hyd yn oed os ydych chi'n teimlo na allwch chi siarad am y peth yn bersonol, dylech chi o leiaf eu cyfeirio nhw at y wybodaeth angenrheidiol.

Oni fydd bod yn hoyw yn gwneud bywyd yn anoddach iddyn nhw?

Yr hyn sy'n gwneud bywyd yn anodd i bobl hoyw yw pobl yn eu gwrthod. Mae deddfau newydd wedi gwneud gwledydd Prydain yn decach ac yn fwy cyfartal. Erbyn hyn mae pobl hoyw yn gallu priodi a chael plant, mae deddfwriaeth i ddiogelu pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn y gweithle. Mae mwy o fodelau rôl hoyw yn y byd celfyddydol, mewn gwleidyddiaeth a chwaraeon, ac mae'r bobl hynny sydd â phroblem gyda phobl hoyw yn lleiafrif sy'n lleihau o hyd. Yng ngwledydd Prydain y dyddiau yma, gall pobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws dyfu i fyny, byw bywydau hapus a syrthio mewn cariad gyda phobl yn union fel pawb arall.

Angen rhagor o gefnogaeth?

Llinell Gymorth LHDT Cymru – Gwybodaeth gyffredinol, cyngor a chymorth cyfrinachol mewn sawl maes o fywyd ac ynghylch problemau amrywiol y gallai pobl fod yn eu profi. Nos Lun a Nos Fercher 7pm-9pm. 0800 8402069.

FFLAG Cymru (Friends and Family of Lesbians and Gays) – Llinell gymorth ffôn gyfrinachol, grwpiau cymorth a gwybodaeth fel bod teuluoedd a ffrindiau yn gallu cael help i ddeall, derbyn a chefnogi pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu thraws gyda chariad a balchder. Ffoniwch 0845 652 0311 (Cost galwad ffon yw 2c pob munud + costau rhwydwaith) neu ebostiwch info@fflag.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk