Absenoldeb rhieni | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Absenoldeb rhieni

Absenoldeb mamolaeth

Pwy sydd â'r hawl? Yr unig berson sydd â'r hawl i absenoldeb mamolaeth yw'r person a roddodd enedigaeth i'r baban

 • Mae'n rhaid i'r rhiant gymryd y ddwy wythnos gyntaf ar ôl geni baban i ffwrdd o'r gwaith (pedair wythnos os yw'n gweithio mewn ffatri)
 • Mae hawl gan  i'r rhiant i 26 wythnos o Absenoldeb Mamolaeth Cyffredin. Os byddant yn dychwelyd i'r gwaith yn ystod y cyfnod hwn bydd ganddi hawl i ddychwelyd i'r union swydd a adawyd ganddi cyn iddyn nhw fynd ar absenoldeb mamolaeth.
 • Wedyn, gall y rhiant gymryd 26 wythnos arall o Absenoldeb Mamolaeth Ychwanegol. Os byddant yn cymryd mwy na 26 wythnos o absenoldeb bydd ganddyn nhw'r hawl i ddychwelyd i'r un swydd heblaw mewn sefyllfa lle nad yw'r swydd ar gael bellach, ac os felly, rhaid iddynt gael cynnig swydd debyg gyda'r un cyflog ac amodau.
 • Am y chwe wythnos gyntaf o absenoldeb mamolaeth, mae hawl gan y rhiant i 90% o'i henillion wythnosol cyfartalog cyn treth
 • Ar gyfer y 33 wythnos wedi hynny, mae hawl gan y rhiant i dâl mamolaeth statudol, sef £138.18 yr wythnos ar hyn o bryd, neu 90% o enillion wythnosol cyfartalog os yw hyn yn is

Absenoldeb tadolaeth

Pwy sydd â'r hawl? Priod, partner sifil neu bartner y person sy'n geni plentyn neu'r prif fabwysiadwr a fydd yn rhannu cyfrifoldeb am fagu'r plentyn

 • Dwy wythnos olynol o Absenoldeb Tadolaeth Arferol yn ystod y 56 diwrnod yn dilyn genedigaeth y plentyn
 • Os yw'r fam fiolegol neu'r prif fabwysiadwr wedi dychwelyd o absenoldeb mamolaeth neu absenoldeb mabwysiadu cyn i'w hawl ddod i ben, mae modd cymryd gweddill yr hawl i absenoldeb fel Absenoldeb Tadolaeth Ychwanegol.
 • Ar gyfer babanod sydd wedi eu geni ar ôl 5 Ebrill 2015, bydd Absenoldeb Tadolaeth Ychwanegol yn cael ei ddisodli gan system Absenoldeb Rhiant a Rennir
 • Yn ystod Absenoldeb Tadolaeth Arferol: 90% o'r enillion wythnosol cyfartalog cyn treth, neu dâl tadolaeth statudol, pa un bynnag sydd isaf.
 • Yn ystod Absenoldeb Tadolaeth Ychwanegol: ar yr un gyfradd ag Absenoldeb Tadolaeth Arferol, ond dim ond ar gyfer gweddill cyfnod tâl mamolaeth/mabwysiadu statudol y rhiant wnaeth geni'r plentyn/prif fabwysiadwr sydd heb ei ddefnyddio.
 • Ar gyfer babanod sydd wedi eu geni ar 5 Ebrill 2015 neu wedyn, bydd Tâl Tadolaeth Ychwanegol yn cael ei ddisodli gan system Absenoldeb Rhiant a Rennir.

Absenoldeb rhiant a rennir

Ar gyfer plant sydd wedi eu geni neu eu lleoli ar gyfer mabwysiadu ar 5 Ebrill 2015 neu ar ôl hynny, bydd gweithwyr sy'n rhieni (p'un ai drwy enedigaeth, mabwysiadu neu fam fenthyg) yn gallu cymryd Absenoldeb Rhiant a Rennir yn ystod blwyddyn gyntaf bywyd y plentyn, neu'r flwyddyn gyntaf ar ôl eu lleoli ar gyfer mabwysiadu. Bydd Tâl ac Absenoldeb Tadolaeth Ychwanegol yn cael eu diddymu ar 5 Ebrill 2015.

Os bydd y rhiant wnaeth geni'r plentyn neu'r prif fabwysiadwr dychwelyd i weithio cyn i'w cyfnod o absenoldeb mamolaeth neu absenoldeb mabwysiadu statudol ddod i ben, gall y cwpl rannu gweddill yr absenoldeb rhyngddynt. Mae modd cymryd y cyfnod o absenoldeb sydd ar ôl mewn tri bloc ar wahân, gan ganiatáu i'r rhiant wnaeth geni'r plentyn ddychwelyd i'r gwaith am gyfnod, ac yna dychwelyd i'r absenoldeb mamolaeth am gyfnod pellach. Yn yr un modd, mae modd rhannu tâl absenoldeb mamolaeth neu fabwysiadu rhwng y cwpl os bydd y rhiant wnaeth geni'r plentyn neu'r prif fabwysiadwr dychwelyd i'r gwaith cyn i'w hawl i dâl ddod i ben.

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk