Information for gay and lesbian couples who are considering becoming parents in a co-parenting arrangement.
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Cyd-rianta

Cyd-rianta

Fel arfer, rhieni cyfreithiol plentyn yw ei rhieni biolegol, a dim ond dau riant y gall plentyn eu cael. Roedd Deddf Ffrwythloni Dynol ac Embryoleg 2008 yn cynnwys darpariaethau a newidiodd statws cyfreithiol rhieni gan ganiatáu i gyplau hoyw allu bod yn gyd-rieni.

Trefniadau cyd-rianta gyda menywod sengl

Os bydd unigolyn yn rhoi ei sberm i fenyw sengl gyda'r bwriad o fod yn gyd-riant, mae'n debygol y bydd yn cael ei drin fel rhiant cyfreithiol y plentyn. Os caiff ei enwi ar y dystysgrif geni, bydd ganddo hefyd gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn, ac felly bydd ganddo hawl i fod yn rhan o benderfyniadau allweddol o ran magu'r plentyn. Fe allai'i bartner hefyd sicrhau statws yng nghyd-destun y plentyn, ac mae nifer o opsiynau:

  • Os yw'r cwpl yn briod neu yn bartneriaid sifil, fe allant lofnodi cytundeb cyfrifoldeb rhiant (gyda'r rhiant biolegol) er mwyn rhoi cyfrifoldeb rhiant i ei bartner.
  • Os nad yw'r cwpl yn briod neu mewn partneriaeth sifil, mae'n bosibl y gallent wneud cais am orchymyn preswylio ar y cyd, a fyddai unwaith eto yn rhoi cyfrifoldeb rhiant i'r rhiant anfiolegol. Mae'n annhebygol y byddai mabwysiadu yn opsiwn addas, gan mai un o effeithiau mabwysiadu fyddai diddymu statws cyfreithiol y rhiant biolegol fel rhiant, ac nid yw hyn yn briodol fel arfer mewn sefyllfaoedd cyd-rianta.

Trefniadau cyd-rianta gyda cyplau benywaidd o’r un rhyw

Mae'r sefyllfa gyfreithiol o ran trefniadau cyd-rianta pan fydd cwpl neu unigolyn yn rhoi sberm i gwpl lesbiaidd yn fwy cymhleth. Yn dilyn y newidiadau a weithredwyd gan Ddeddf Ffrwythloni Dynol ac Embryoleg 2008, bydd cyplau benywaidd o’r un rhyw sydd mewn partneriaeth sifil neu yn briod pan fyddan nhw'n beichiogi gyda sberm a roddwyd yn dod yn rhieni cyfreithiol y plentyn yn awtomatig. Ni fydd y rhiant biolegol wnaeth rhoi sberm cael unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol dros y plentyn er y bydd nhw a'i bartner yn gallu gwneud cais am gyfrifoldeb rhiant.

Os nad yw'r cwpl yn bartneriaid sifil mae'n bosibl y gallant ddewis a ydyn nhw am i'r rhiant biolegol fod yn ail riant i'r plentyn.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk