Information for single lesbians and lesbian couples about routes to parenting. Facts about donor insemination, fertility treatment and the law.
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Semenu drwy roddwr a thriniaeth ffrwythlondeb

Semenu drwy roddwr

Mae semenu drwy roddwr yn golygu defnyddio sberm rhoddwr. Mae modd cael gafael ar sberm drwy ddefnyddio rhoddwr sberm anhysbys (o fanc sberm), neu drwy ddefnyddio rhoddwr hysbys neu ffrind. Mae'r holl wybodaeth isod yn berthnasol I fabanod sy'n cael eu cenhedlu ar ôl 6 Ebrill 2009 pan newidiodd y deddfau a oedd yn effeithio ar hawliau cyplau benywaidd o’r un rhyw.

Gall cyplau ffrwythloni yn y cartref neu drwy glinig ffrwythlondeb trwyddedig. Yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir, fe all fod goblygiadau o ran bod yn rhiant cyfreithiol.

  • Os caiff y baban ei genhedlu mewn clinig ffrwythlondeb trwyddedig neu yn y cartref a bod y cwpl mewn partneriaeth sifil neu'n briod, yna bydd y rhiant anfiolegol yn dod yn ail riant yn awtomatig ac yn cael ei henwi felly ar y dystysgrif geni. Fydd gan y rhoddwr ddim statws cyfreithiol fel rhiant.
  • Os caiff y baban ei genhedlu mewn clinig ffrwythlondeb trwyddedig ac nad yw'r cwpl yn briod neu mewn partneriaeth sifil, yna bydd angen iddynt lenwi ffurflen syml yn y clinig er mwyn i'r rhiant anfiolegol fod yn rhiant cyfreithiol ac ymddangos ar y dystysgrif geni. Fydd gan y rhoddwr ddim statws cyfreithiol fel rhiant.
  • Os na chaiff y baban ei genhedlu mewn clinig ffrwythlondeb ac nad yw'r cwpl yn briod neu mewn partneriaeth sifil, bydd rhaid i'r rhiant anfiolegol wneud cais i fabwysiadu'r plentyn er mwyn ennill hawliau cyfreithiol.

 

Triniaeth Ffrwythlondeb

Clinig trwyddedig neu gartref?

I lawer o cyplau, mae ceisio beichiogi gan ddefnyddio clinig ffrwythlondeb trwyddedig yn gallu tynnu llawer o'r pryder allan o'r broses gan fod cael eich trin gan weithwyr proffesiynol yn cynnig manteision profiad a gofal arbenigol. Os byddwch yn penderfynu eich bod am gael eich trin gan weithwyr proffesiynol, mae dau opsiwn i chi eu hystyried.

Triniaeth ffrwythlondeb drwy'r Gwasanaeth Iechyd

Er mwyn cael mynediad at driniaeth ffrwythlondeb drwy'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, bydd angen i chi gael eich cyfeirio gan eich meddyg teulu. Gan fod triniaeth IVF y Gwasanaeth Iechyd yn ddrud, mae rhai cyfyngiadau o ran pwy all gael mynediad am ddim, ond dylai eich meddyg teulu wybod am hyn. Fel arall, gallwch gysylltu â'ch bwrdd iechyd lleol i gael rhagor o wybodaeth. Ddylai pobl lesbiaidd, deurywiol neu traws sydd am gael triniaeth ac sy'n bodloni'r meini prawf ddim cael eu gwrthod dim ond oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywedd.

Mae Stonewall wedi casglu gwybodaeth ynghylch cyllid ar gyfer triniaeth ffrwythlondeb i gyplau o'r un rhyw yn http://www.stonewall.org.uk/fertility

Cynhyrchodd Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru ganllaw ar driniaeth ffrwythlondeb sy'n nodi bod rhaid i unigolion neu gyplau ddangos 'tanffrwythlondeb' cyn bod modd iddynt gael mynediad at driniaeth IVF drwy'r Gwasanaeth Iechyd. Y diffiniad o danffrwythlondeb yw methiant i sicrhau genedigaeth fyw yn dilyn semenu adeg ofylu (neu yn union cyn yr adeg honno) ar o leiaf bum cylch heb ei symbylu, neu amlygiad o broblem ffrwythlondeb adeg ymchwilio.

 

Mynd yn breifat

Mae'n well gan rai cyplau feichiogi drwy glinig preifat fel claf preifat. Fel claf preifat bydd rhaid i chi dalu costau llawn unrhyw driniaeth a gewch. Bydd costau'n amrywio yn dibynnu pa driniaethau sydd eu hangen arnoch a'r clinig y byddwch yn ei ddefnyddio. Gall hyn fod yn ddrud, yn enwedig os bydd rhaid i chi roi cynnig arni sawl tro. Mae rhai cyplau wedi dweud wrthym ei bod yn well ganddynt gael triniaeth drwy glinigau preifat oherwydd eu bod yn fwy hyderus y byddant yn cael eu trin yn gydradd. Mae'r broses a'r weithdrefn yr un peth â thriniaeth drwy glinig y Gwasanaeth Iechyd fel arfer.

 

 

Grwpiau allanol

Sefydliad Ffrwythlondeb Cymru – yn cael ei weithredu gan Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg gydag ail safle yn Ysbyty Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd. Mae'n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau ffrwythlondeb yn siroedd y de - 01639 862698

Y Sefydliad Ffrwythlondeb yng Nghastell-nedd - 01639 862 698, Y Sefydliad Ffrwythlondeb yng Nghaerdydd - 029 2074 3047

Clinig Menywod Llundain, Cymru – Yn darparu triniaeth a chefnogaeth ffrwythlondeb arbenigol - 02920 236 301

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk