Pensiynau | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Pensiynau

Cyplau priod neu partneriaid sifil

Mae cyplau priod o'r un rhyw a phartneriaid sifil yn cael eu trin yn union yr un ffordd â gweddwon o dan bob cynllun pensiwn gwasanaeth cyhoeddus, cynlluniau pensiwn galwedigaethol wedi'u contractio allan y sector preifat a rheolau'r gronfa diogelu pensiynau. Mae'r rheolau hyn yn ymdrin â'r hyn sy'n digwydd pan fydd cynllun pensiwn yn mynd i'r wal. Mae hyn yn golygu y bydd pensiwn goroeswr yn cael ei dalu i briod neu bartner sifil sy'n goroesi yn seiliedig ar gyfraniadau aelodau ar eu gwasanaeth yn ôl hyd at 1988.

Ar gyfer cynlluniau eraill, mae cyfraith y Deyrnas Unedig yn mynnu bod cynlluniau yn ystyried gwasanaeth o 5 Rhagfyr 2005 ymlaen wrth gyfrifo budd-daliadau goroeswyr ar gyfer cyplau priod o'r un rhyw neu bartneriaid sifil.

Yr unig faes lle bydd parau priod o'r un rhyw neu bartneriaid sifil yn teimlo o bosibl eu bod yn cael eu trin yn wahanol i barau priod heterorywiol yw maes budd-daliadau goroeswyr ar gyfer cynlluniau pensiwn nad ydynt wedi'u contractio allan. Dyma achos lle gall cyflogwr ddewis cynnig mwy na'r isafswm statudol yn wirfoddol. Dydy'r llywodraeth ddim yn rheoleiddio'r cynlluniau yma ac mae'n fater ar gyfer disgresiwn y cyflogwr. Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr wedi dewis trin pob gweithiwr yn gyfartal, beth bynnag yw eu cyfeiriadedd rhywiol. Mae Stonewall yn annog cyflogwyr yn gryf i wneud hyn.

Pensiynau unigolion traws

Gall hawliau pensiwn fod yn wahanol ar gyfer unigolion traws, yn dibynnu ar os oes gennych Tystysgrif Cydnabod Rhyw. Am fanylion llawn gweler y daflen ffeithiau HMRC.

Mae gan GIRES mwy o wybodaeth ynglyn a pensiynau ar ei wefan.

I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk