Information about civil partnerships and marriage and immigration rules
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Rheolau mewnfudo

Mewnfudo

Mae gan unigolion sy'n wladolion Prydain neu'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, neu sydd â Chaniatâd Amhenodol i Aros/Preswyliad Parhaol, hawl i breswylio yn y Deyrnas Unedig ac maen nhw'n gallu cofrestru priodas neu bartneriaeth sifil yma. Mae gwladolion o'r tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd sydd eisoes yn y Deyrnas Unedig gyda chaniatâd mewnfudo dros dro yn y Deyrnas Unedig (fel myfyrwyr) hefyd yn gallu cofrestru priodas neu bartneriaeth sifil yma. Dydy ffurfio priodas neu bartneriaeth sifil ddim yn newid statws mewnfudo unigolyn. Bydd angen i'r cwpl ystyried eu hopsiynau o dan reolau mewnfudo'r Deyrnas Unedig, ac mewn rhai amgylchiadau o dan reoliadau Ewropeaidd. 

Beth yw'r opsiynau?

Gallwch wneud cais am breswyliad pan fydd un partner yn wladolyn o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd
 

O dan reoliadau Ewropeaidd, mae gan ŵr/gwraig neu bartner sifil gwladolion yr Ardal Economaidd Ewropeaidd hawl i breswylio yn y Deyrnas Unedig cyhyd â bod y partner sy'n wladolyn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd mewn gwaith, yn hunan-gyflogedig, yn astudio neu'n hunangynhaliol yn y Deyrnas Unedig.

Gwneud cais i ddod â phriod neu bartner sifil i'r Deyrnas Unedig lle mae'r bartneriaeth wedi cael ei chofrestru dramor

Efallai y bydd cwpl yn dymuno uno mewn priodas neu bartneriaeth sifil mewn gwlad arall, cyn dod i'r Deyrnas Unedig, neu efallai y byddant wedi gwneud hynny. Os bydd y seremoni yn digwydd dramor a bod un o'r partneriaid heb 'ymsefydlu' yn y Deyrnas Unedig, fe all y partner sy'n wladolyn tramor wneud cais am fisa Priod/Partner Sifil i ddod i'r Deyrnas Unedig. Bydd partner 'sefydledig' yn breswyliwr yn y Deyrnas Unedig heb ddim cyfyngiad mewnfudo o ran hyd eu harhosiad.

Gwneud cais am breswyliad yn y Deyrnas Unedig ar ôl priodas neu bartneriaeth sifil

Gall rhywun sy'n wladolyn tramor ac yn bartner i rywun 'sefydledig' wneud cais am ganiatâd mewnfudo i aros yn y Deyrnas Unedig ar sail priodas neu bartneriaeth sifil naill ai os daethon nhw i'r Deyrnas Unedig gyda fisa Dyweddi/Darpar Bartner Sifil neu fisa ddilys a gyhoeddwyd ar gyfer mwy na chwe mis.

Gwneud cais am fisa dyweddi neu ddarpar bartner sifil

Mae fisa Dyweddi/Darpar Bartner Sifil yn caniatáu i wladolion tramor o'r tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ddod i'r Deyrnas Unedig er mwyn uno mewn priodas neu bartneriaeth sifil gyda phartner 'sefydledig' (dinesydd Prydeinig, gwladolyn o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu rywun sydd â Chaniatâd Amhenodol i Aros/Preswyliad Parhaol yn y Deyrnas Unedig). Ar ôl y seremoni, bydd y Gwladolyn Tramor o'r tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn gallu gwneud cais i aros yn y Deyrnas Unedig heb orfod dychwelyd adref i gyflwyno cais o'r newydd.

Gwneud cais am Fisa Ymweld ar gyfer Priodas neu Bartneriaeth Sifil

Mae'r fisa Ymweld ar gyfer Priodas neu Bartneriaeth Sifil yn benodol ar gyfer gwladolion tramor sy'n dymuno dod i'r Deyrnas Unedig yn benodol er mwyn uno mewn priodas neu bartneriaeth sifil. Fydd ganddyn nhw ddim caniatâd i aros yn y Deyrnas Unedig ar ôl y seremoni ac ar ôl i'r fisa ddod i ben.

Cysylltiadau defnyddiol

Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Elusen yw Cyngor Ffoaduriaid Cymru, sydd â'r nod o ddiogelu hawliau dynol ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru.
Ffôn: Caerdydd – 02920489800
Abertawe – 01792 630180
E-bost: info@welshrefugeecouncil.org
Gwefan: www.welshrefugeecouncil.org.uk
Cyfeiriad: Cyngor Ffoaduriaid Cymru Caerdydd, 120-122 Broadway, Caerdydd, CF24 1NJ.
Cyngor Ffoaduriaid Cymru Abertawe, 49 Heol Walter, Abertawe, SA1 5PW.

Grŵp Mewnfudo Lesbiaidd a Hoyw y Deyrnas Unedig

Elusen yw Grŵp Mewnfudo Lesbiaidd a Hoyw y Deyrnas Unedig sy'n hyrwyddo cydraddoldeb ac urddas i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws a rhyngryw sy'n ceisio lloches yn y Deyrnas Unedig, neu sy'n dymuno mewnfudo yma i fod gyda'u partner o'r un rhyw.
Ffôn: 020 7922 7811
E-bost: admin@uklgig.org.uk
Gwefan: http://uklgig.org.uk/
Cyfeiriad: 32-36 Loman Street, Llundain, SE1 OEH.

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk