Information on the criteria for ending a civil partnership or marriage
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Rhoi diwedd ar briodas neu bartneriaeth sifil

Rhoi diwedd ar briodas neu bartneriaeth sifil

Pan fyddwch yn rhoi diwedd ar bartneriaeth sifil fe'i gelwir yn Ddiddymiad. Mae rhoi diwedd ar briodas yn cael ei alw'n Ysgariad.

Er mwyn gwneud cais am ddiddymiad neu ysgariad, rhaid i'r cwpl fod wedi bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil am o leiaf 12 mis.

Fydd pâr priod na chwpl mewn partneriaeth sifil ddim yn gallu cael ysgariad ar sail godineb, na dirymu'r briodas ar y sail na chafodd ei chyflawni. Enw'r partner (gŵr/gwraig neu bartner sifil) sydd am ddiddymu partneriaeth sifil fydd yr ymgeisydd. Y seiliau ar gyfer ysgariad neu ddiddymiad yw bod y berthynas wedi torri i lawr heb fod modd ei hadfer. Mae'n rhaid i'r ymgeisydd allu esbonio'n glir beth yw sail ei gais/ei chais a'r rhesymau y gellir eu rhoi yw:

(a) godineb – dim ond ar gyfer ysgariad mae hyn ar gael, ac mae'n cyfeirio'n benodol at 'gyfathrach rywiol gyda rhywun o'r rhyw arall y tu allan i briodas'

(b) ymddygiad afresymol – gall gynnwys cael perthynas rywiol gyda rhywun arall beth bynnag yw eu rhywedd

(c) wedi gwahanu ers dwy flynedd gyda chaniatâd yr ymatebydd

(ch) wedi gwahanu ers pum mlynedd

(d) un o'r cwpl wedi gadael ers pedair blynedd

Os bydd y barnwr yn derbyn y cais, gall roi Gorchymyn Amodol ac yna chwech wythnos wedyn gall roi'r Gorchymyn Terfynol. Bydd y Gorchymyn Terfynol yn rhoi diwedd yn swyddogol ar y briodas neu'r bartneriaeth sifil.

Dewisiadau eraill yn lle deiseb ddiddymu

Dulliau eraill o roi diwedd ar briodas neu bartneriaeth sifil yw dirymedd, rhagdybiaeth o farwolaeth a gorchmynion gwahanu.

Oes angen cyngor cyfreithiol arnoch chi?

Erbyn hyn mae'r Llysoedd yn disgwyl i bartïon geisio datrys unrhyw anghydfod cyn mynd i'r llys. Efallai y bydd hyn yn gofyn am gymorth Cyfryngwr Teulu – gweithiwr proffesiynol wedi'i hyfforddi, fydd yn gallu helpu partïon i ddod i gytundeb am ddosbarthu asedau a gofal yn y dyfodol am unrhyw blant. O fis Ebrill 2014 ymlaen bydd yn orfodol i gyplau fod o leiaf wedi rhoi cynnig ar gyfryngu. Yn y rhan fwyaf o achosion mae cyfryngu yn llawer rhatach na mynd i'r llys a bydd rhai cyplau yn gallu cael cymorth cyfreithiol i dalu unrhyw gostau. Os nad oes modd datrys a bod y cais yn cael ei wrthwynebu, mae'n hanfodol gofyn am gyngor cyfreithiol. Bydd y cyfreithiwr perthnasol yn gallu rhoi cyngor i'r ymgeisydd ar elfen gyfreithiol ei sefyllfa a rhoi cefnogaeth i'r ymgeisydd yn ystod y broses.

Gallai diddymiad fod â goblygiadau i'ch plant neu blant eich partner, eich pensiynau a'ch cyllid. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yng nghanllaw Stonewall.