Amddiffyn pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws drwy loches | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Amddiffyn pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws drwy loches

Mewn llawer o wledydd, mae pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn wynebu cael eu dienyddio, eu harteithio, eu treisio a'u llofruddio gan bobl yn eu cymuned eu hunain neu gan eu llywodraeth. Mae pobl sydd mewn perygl o gael eu herlid fel hyn yn gallu ceisio noddfa yn y Deyrnas Unedig. Cyfraith ryngwladol sy'n rheoli'r hawl i gael lloches, ac allwch chi ddim gwneud cais am loches o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig.

Gwaith Stonewall

Yn 2010, cyhoeddodd Stonewall ymchwil No Going Back: lesbian and gay people and the asylum system, sy'n seiliedig ar gyfweliadau gyda cheiswyr lloches a staff Asiantaeth Ffiniau'r Deyrnas Unedig. Dangosodd yr ymchwil bod methiannau systemig yn ein cyfundrefn lloches, sy'n arwain at wrthod lloches yn y Deyrnas Unedig yn rheolaidd i geiswyr lloches lesbiaidd, hoyw a deurywiol dilys.

No going back (2010)

Ers hynny mae'r Asiantaeth Ffiniau a'r Swyddfa Gartref wedi cydnabod bod y gyfundrefn lloches wedi gwneud anghyfiawnder â llawer o geiswyr lloches lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, ac mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ymrwymo i stopio anfon pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn ôl i wledydd lle maen nhw'n wynebu erledigaeth.

Gwaith rhyngwladol Stonewall

Mae bod yn hoyw yn anghyfreithlon mewn mwy na 78 o wledydd ledled y byd, ac mae bod yn lesbiaidd yn anghyfreithlon mewn 49 o wledydd. Mewn pum gwlad, mae gweithgarwch rhywiol rhwng pobl o'r un rhyw yn gallu arwain at y gosb eithaf.

Mae Stonewall yn rhannu ei harfau a'i dull o lobïo gydag ymgyrchwyr sy'n ymladd dros hawliau pobl hoyw ledled y byd. Rydyn ni'n lobïo Llywodraeth y Deyrnas Unedig a sefydliadau rhyngwladol er mwyn hybu cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ledled y byd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu drwy e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk