Complaining about HM Courts and Tribunal Service
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Cwynion Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Cwynion Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Os ydych yn anhapus am sut gwnaeth y Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ymdrin gyda’ch achos neu drosedd casineb homoffobaidd, deuffobaidd neu drawsffobaidd, gallwch wneud cwyn. Gall y llys gwnaeth gweinyddu eich achos delio gydag unrhyw gwynion am eich achos, neu sut y gwnaeth staff y llys eich trin.

Gallwch hefyd gwneud cwyn i’r Ombwdsman Seneddol a Gwasanaeth Iechyd.

Os ydych yn anhapus gyda sut gwnaeth barnwr neu ynad eich trin, rhaid cwyno o fewn tri mis o ddyddiad y digwyddiad i’r swyddfa berthnasol:

  • Ar gyfer barnwyr sy’n eistedd mewn llysoedd Sirol, llysoedd y Goron, yr Uchel Lys neu'r Llys Apêl, cysylltwch â’r  Swyddfa Ymchwiliadau Ymddygiad Barnwrol (Judicial Conduct Investigations Office) 
  • Ar gyfer ynadon, cysylltwch â’ch Pwyllgor Ymgynghorol lleol
  • Ar gyfer barnwyr y tribiwnlysoedd ac aelodau bydd rhaid i chi gwyno i’r Llywydd Tribiwnlysoedd perthnasol.

Os ydych yn anhapus gyda chanlyniad eich achos mae’n well gofyn am gymorth cyfreithiol er mwyn apelio.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru.