Stonewall | Definition of hate crime
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Diffiniad o drosedd casineb

Beth yw troseddau casineb?

Mae Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu yn diffinio troseddau casineb fel "trosedd lle mae rhagfarn y troseddwr yn erbyn unrhyw grŵp o bobl y mae modd eu hadnabod yn ffactor wrth benderfynu pwy sy'n cael ei droi yn ddioddefwr". Mae troseddau casineb yn gallu cynnwys:

  • Cam-drin corfforol
  • Cam-drin geiriol
  • Aflonyddu

Y gyfraith

Daeth Adran 146 Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003 i rym ym mis Ebrill 2005, gan rymuso llysoedd i osod dedfrydau llymach am droseddau a ysgogwyd neu a waethygwyd gan gyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywedd y dioddefwr yng Nghymru a Lloegr.

Mae'n drosedd defnyddio geiriau neu ymddygiad bygythiol neu ymosodol yn gyhoeddus mewn ffordd y bwriedir iddi achosi aflonyddwch, braw neu ofid i rywun. Mae hefyd yn drosedd gosod arwydd neu boster sy'n fygythiol neu'n ymosodol yn yr un ffordd.

Fel gyda phob digwyddiad troseddol, rhaid i'r heddlu benderfynu a ydyn nhw'n gallu dwyn erlyniad. Bydd hyn yn seiliedig ar ffactorau fel lles y cyhoedd, adnoddau, a'r dystiolaeth sydd ar gael. Fydd pob adroddiad ddim yn arwain at erlyniad.