Trosedd casineb homoffobaidd, ddeuffobaidd neu trawsffobaidd | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Trosedd casineb homoffobaidd, ddeuffobaidd neu trawsffobaidd

Trosedd y bernir ei bod yn drosedd sydd wedi ei chyflawni yn erbyn rhywun oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol gwirioneddol, neu eu cyfeiriadedd rhywiol tybiedig, yw trosedd casineb homoffobaidd neu ddeuffobaidd.

Trosedd y bernir ei bod yn drosedd sydd wedi ei chyflawni yn erbyn rhywun oherwydd eu hunaniaeth drawsryweddol, neu eu hunaniaeth drawsryweddol tybiedig, yw trosedd casineb trawsffobaidd.

Does dim modd cyhuddo rhywun o drosedd benodol o aflonyddu a ysgogwyd gan homoffobia, deuffobia neu drawsffobia (yn wahanol i droseddau casineb a waethygwyd gan hiliaeth). Yn lle hynny, byddai cyflawnwyr troseddau casineb homoffobaidd, er enghraifft, yn cael eu cyhuddo o droseddau presennol, fel ymosod, a byddai'r ysgogiad homoffobaidd yn cael ei ystyried wrth ddedfrydu.

Os credir bod trosedd wedi ei hysgogi gan elyniaeth neu ragfarn yn seiliedig ar gyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsryweddol (gwirioneddol neu dybiedig), mae gofyn i'r barnwr:

  • Drin hynny fel ffactor sy'n ei gwaethygu
  • Ddatgan gerbron y llys unrhyw elfennau ychwanegol yn y ddedfryd sy'n cael eu rhoi oherwydd y gwaethygiad.

Riportio trosedd casineb

Gallwch riportio trosedd casineb mewn sawl ffordd. Gallwch fynd at yr heddlu yn uniongyrchol; mae unedau Troseddau Casineb neu swyddogion cyswllt lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws gan y rhan fwyaf ohonynt. Os ydych am riportio'r drosedd yn ddienw, gallwch wneud hynny drwy eich canolfan adrodd trydydd parti leol neu drwy elusen Cymorth i Ddioddefwyr. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am riportio troseddau casineb yn ein canllaw: 

Sut i riportio troseddau casineb